Polska Izba Turystyki w szerszym ujęciu

Działalność Polskiej Izby Turystyki jest wielokierunkowa. Najważniejszym zadaniem Izby jest wypełnianie obowiązków statutowych oraz reprezentowanie interesów gospodarczych Firm zrzeszonych w PIT.

Dbanie o rozwój polskiego przemysłu turystycznego, jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych, upowszechnianie nowoczesnych technologii znajdujących zastosowanie w turystyce oraz zasad etyki w działalności biznesowej, to główne powinności wobec blisko 570 firm, które dysponują około 1000 placówek handlowych na terenie kraju i reprezentują 70% kapitału obrotowego branży turystycznej.

PIT współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi. Są to kolejno Ministerstwa: Sportu i Turystyki, Gospodarki, Finansów, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Rozwoju Regionalnego, a także Straż Graniczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), której aktywnym członkiem jest PIT.

Polska Izba Turystyki i zrzeszone w niej firmy współpracują z organizacjami międzynarodowymi takimi jak: Światowa Federacja Związków Biur Podróży (UFTAA), Europejska Organizacja Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA), Amerykańskie Stowarzyszenie Biur Podróży (ASTA), Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskich Biur Podróży (SPATA), Niemiecki Związek Biur Podróży (DRV), a także Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz innymi narodowymi zrzeszeniami biur podróży – odpowiednikami PIT, w takich krajach jak: Hiszpania, Rosja, Tunezja, Albania, Macedonia czy Portugalia.

Ważnym zadaniem PIT jest popularyzowanie celów statutowych Izby i szeroko rozumianego biznesu turystycznego w Komisjach Sejmowych, zwłaszcza w Komisji Gospodarki oraz stała współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki, Instytutem Turystyki, Radą Krajową Izb Turystyki w Polsce, regionalnymi izbami turystyki oraz wieloma organizacjami turystycznymi.

Polska Izba Turystyki zabiega na forum międzynarodowym i w Polsce o to, by turystyka była traktowana jako istotny dla budżetu państwa sektor gospodarki. PIT od lat walczy o dostosowywanie przepisów prawa polskiego do standardów europejskich biorąc aktywny udział w tym procesie. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów legislacyjnych, które wiążą się bezpośrednio z usługami turystycznymi.

Najważniejszym aktem prawnym dla branży turystycznej i dla konsumentów usług turystycznych, o którego korzystny kształt zabiegała PIT jest ustawa o usługach turystycznych.

Od lat trwają prace nad zmianami w ustawie, która nie jest dostosowana w pełni do standardów i rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Obecna Ustawa w niewystarczający sposób broni organizatorów imprez turystycznych przed bezpośrednimi realizatorami poszczególnych usług. O wprowadzenie takich rozwiązań zabiega Polska Izba Turystyki, której przedstawiciele aktywnie uczestniczą w trzech zespołach roboczych powołanych przez Departament Turystyki.

Działania Izby skierowane są na ochronę interesów polskich biur podróży przed nadmierną konkurencją zagranicznych firm turystycznych mających swoje przedstawicielstwa na rynku polskim. Szczególne znaczenie dla polskiej turystyki mają zagadnienia związane ze Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013, promocja Polski za granicą i na rynku wewnętrznym, program rozwoju i wspierania infrastruktury turystycznej, nowe wyzwania dla polskich biur podróży wynikające z nowych technologii, dostosowywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie turystyki do ustawodawstwa Unii Europejskiej, polityka podatkowa państwa w sektorze turystyki, polityka transportowa wobec biur podróży członków IATA i przewoźników autokarowych czy wreszcie troska o rozwój turystyki dzieci i młodzieży. Są to tematy, przy których rozwiązywaniu Polska Izba Turystyki będzie w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w imieniu swoich członków.

Aktywność przedstawicieli PIT reprezentujących polski przemysł turystyczny na forum organizacji międzynarodowych przynosi różnorodne pozytywne i wymierne efekty dla polskiej branży turystycznej oraz branży turystycznej nowych państw Unii Europejskiej.

Wieloletnia współpraca Polskiej Izby Turystyki z IATA i UFTAA przyniosła konkretne korzyści finansowe dla agentów IATA i non IATA -posiadaczy karty IATA/UFTAA/PIT uprawniającej pracowników tych biur do specjalnych zniżek, dochodzących do 50 %, na świadczenia hotelowe i przeloty lotnicze. Duże znaczenie ma działalność wspólnej komisji agentów IATA i linii lotniczych.

Przedstawiciele oddziałów PIT reprezentują samorząd gospodarczy w zarządach lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, które dynamicznie włączyły się do promocji regionów atrakcyjnych turystycznie. Istotną sferą działalności PIT jest wkład i działania Izby na rzecz promocji turystycznej Polski oraz wypoczynku w kraju, połączona z prezentacją handlową szerokiej oferty turystycznej członków Izby. To z inicjatywy PIT i MT Polska od wielu lat organizowany jest konkurs „Weekend dla mieszczucha” wspierający nowe produkty turystyczne, mniej znane regiony i atrakcje turystyczne w Polsce.

Niemałe znaczenie ma też aktywny udział członków PIT na preferencyjnych zasadach w najważniejszych targach turystycznych w Polsce i zagranicą. Targi te są okazją do nagrodzenia najlepszych firm Kryształowym Globusem – nagrodą Fair Play polskiej turystyki, która od czterech lat wręczana jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom reprezentującym polski kapitał. Polska Izba Turystyki obejmuje swoim patronatem wiele imprez promocyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, takich jak: Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tour & Travel , Targi Turystyki i Wypoczynku LATO odbywające się w Warszawie, Gdańskie Targi Turystyczne, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu TOUR SALON, Targi TUR GASTRO HOTEL, Podlaskie Targi Turystyczne, Targi SILESIA TOUR GLOB.

Rozwojowi wymiany handlowej, oraz promocji oferty krajowej, służą organizowane przez PIT dla jej członków wyjazdy studyjne (tzw. study tour). Przynoszą one wymierne efekty handlowe i poznawcze. Wymienić tu należy wyjazdy do Tunezji, Egiptu, Turcji, Tajlandii, Izraela, U.S.A, Szwajcarii i wielu krajów europejskich oraz wspólne inicjatywy podejmowane od roku 2004 z Rosyjskim Związkiem Przemysłu Turystycznego.

Walne Zgromadzenia PIT odbywały się również poza granicami kraju jak np. w: Austrii, Tunezji, Portugali, Hiszpanii (Majorka, Kadyks), Rosji i Egipcie. Organizowane w trakcie tych Zgromadzeń work shopy oraz prezentacje oferty turystycznej mają istotne znaczenie nie tylko w nawiązaniu współpracy, ale też w istotny sposób poszerzają kontakty handlowe członków Izby oraz rozwijają współpracę mającą na celu ożywienie turystyki w tych regionach Polski, które wykazują największe bezrobocie.

Działalność PIT oraz najważniejsze problemy nurtujące branżę turystyczną, prezentowane są we wszelkich dostępnych formach: prasie, radiu, TV , na konferencjach prasowych, w formie wywiadów, a także poprzez często wydawane Komunikaty Biura Wykonawczego PIT, które są platformą porozumienia pomiędzy Biurem Wykonawczym PIT a jej członkami. Informują one na bieżąco o wszystkich zmianach mających istotny wpływ na turystykę i działaniach Izby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *