Wideomapa Poznania

Turystyczne perełki 2013

Wraz z nadchodzącym końcem roku 2013 przszedł  czas na małe podsumowanie tego, co w polskiej turystyce najcenniejsze… Czyli miejsc, które z roku na rok przyciągają miłośników przygód, zwiedzania i wypoczynku na wysokim pozniomie. Takich, które zasłużyły na najwyższe wyróżnienie i otrzymały rekomendacje środowiska turystycznego. Panie i Panowie, przed Wami pro­duk­ty turystyczne, które w 2013 roku otrzymały certyfikat Pol­skiej Or­ga­ni­za­cji Tu­ry­stycz­nej.

pot

SZLAK AR­CHI­TEK­TU­RY DREW­NIA­NEJ – Lau­re­at Zło­te­go Cer­ty­fi­ka­tu POT na naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013.

Uni­ka­to­wy na skalę świa­to­wą szlak obej­mu­je ponad 250 obiek­tów świec­kie­go i sa­kralne­go bu­dow­nic­twa drew­nia­ne­go. Prze­pięk­ne ko­ściół­ki, łem­kow­skie cer­kwie, sta­ro­pol­skie dwory i róż­no­rod­na za­bu­do­wa, to ele­men­ty cza­sów mi­nio­nych, które można po­znać uda­jąc się na sa­mo­cho­do­wy szlak tu­ry­stycz­ny o łącz­nej dłu­go­ści ok. 1500 km. Ukry­te w gę­stwi­nie wsi i mia­ste­czek Ma­ło­pol­ski drew­nia­ne za­byt­ki są ważną czę­ścią dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, baj­ko­we­go świa­ta, do któ­re­go prze­no­si­my się prze­kra­cza­jąc drew­nia­ne progi.

Wię­cej na www.​drewniana.​malopolska.​pl

FE­STI­WAL FILMU I SZTU­KI „DWA BRZE­GI” KA­ZI­MIERZ DOLNY – JA­NO­WIEC N/WISŁĄ – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Jedna z naj­więk­szych im­prez pre­zen­tu­ją­cych od 2007 r. naj­cen­niej­sze pol­skie i za­gra­nicz­ne pro­duk­cje fil­mo­we (pre­mie­ry, filmy roku mi­nio­ne­go, ob­ra­zy o klu­czo­wym zna­cze­niu dla roz­wo­ju świa­to­wej ki­ne­ma­to­gra­fii) oraz spek­ta­kle, wy­sta­wy i wy­da­rze­nia z in­nych dzie­dzin.

Wię­cej na www.​dwabrzegi.​pl

MA­ŁO­POL­SKA WIEŚ DLA SE­NIO­RÓW – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013 

Je­dy­ny kom­plek­so­wy pro­dukt w kraju skie­ro­wa­ny do osób 60+. Od 2012 r. na se­nio­rów czeka 15 sta­ran­nie wy­bra­nych go­spo­darstw wiej­skich. Go­spo­da­rze to lu­dzie otwar­ci, ser­decz­ni, chęt­nie spę­dza­ją­cy czas ze swo­imi go­ść­mi.

Wię­cej na www.​sot.​org.​pl

MU­ZEUM FRY­DE­RY­KA CHO­PI­NA W NA­RO­DO­WYM IN­STY­TU­CIE FRY­DE­RY­KA CHO­PI­NA W WAR­SZA­WIE – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Uni­ka­to­wy na skalę świa­to­wą obiekt tu­ry­stycz­ny w Zamku Ostrog­skich, w któ­rym zgro­ma­dzo­no ponad 7 ty­się­cy eks­po­na­tów, wpi­sa­nych czę­ścio­wo na listę UNE­SCO Me­mo­ry of the World. Otwar­ta w 2010 r. wie­lo­funk­cyj­na in­sty­tu­cja dba o dzie­dzic­two kul­tu­ro­we, kształ­ci wraż­li­wość, pro­mu­je war­to­ści i edu­ku­je.

Wię­cej na www.​chopin.​museum/pl

CEN­TRUM DZIE­DZIC­TWA SZKŁA KRO­SNO – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Otwar­te w 2012 r., pierw­sze i je­dy­ne w Pol­sce in­te­rak­tyw­ne cen­trum tu­ry­stycz­no-kul­tu­ral­ne, pre­zen­tu­ją­ce temat hut­nic­twa szkła i szkla­nej twór­czo­ściw no­wo­cze­snej, atrak­cyj­nej i przy­stęp­nej for­mu­le.

Wię­cej na www.​miastoszkla.​pl

SZLAK KU­LI­NAR­NY ŚLĄ­SKIE SMAKI – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Po­wstał w 2012 r. w celu ochro­ny i pro­mo­wa­nia dzie­dzic­twa ku­li­nar­ne­go wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Stale ro­śnie. Obec­nie swe wy­sma­ko­wa­ne siły po­łą­czy­ło w nim 35 ele­ganc­kich re­stau­ra­cji ho­te­lo­wych, przy­droż­ne karcz­my, małe ro­dzin­ne lo­ka­le.

Wię­cej na www.​slaskiesmaki.​pl

ŚWIĘ­TO SZLA­KU ZA­BYT­KÓW TECH­NI­KI „IN­DU­STRIA­DA” – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Co­rocz­ny fe­sti­wal i głów­ne wy­da­rze­nie Szla­ku Za­byt­ków Tech­ni­ki Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go. Od 2010 r. pro­mu­je dzie­dzic­two prze­my­sło­we re­gio­nu po­przez or­ga­ni­za­cję kil­ku­dzie­się­ciu im­prez w ciągu jed­ne­go dnia.

Wie­cej na www.​industriada.​pl

BA­SE­NY MI­NE­RAL­NE W SOL­CU-ZDRO­JU WRAZ Z ZA­PLE­CZEM HO­TE­LO­WYM W PO­STA­CI HO­TE­LU**** MA­LI­NO­WY ZDRÓJ – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

In­no­wa­cyj­ny kom­pleks łą­czą­cy funk­cje re­kre­acji z lecz­nic­twem uzdro­wi­sko­wym. Prze­zna­czo­ny jest dla wszyst­kich – ku­ra­cju­szy, ludzi ak­tyw­nych za­wo­do­wo, łak­ną­cych wy­po­czyn­ku, ro­dzin z dzieć­mi i se­nio­rów.

Wię­cej na www.​basenymineralne.​pl 

SZLAK PRZY­GO­DY – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Uni­ka­to­wy pro­jekt re­ali­zo­wa­ny na te­re­nie 41 gmin wo­je­wództw świę­to­krzy­skie­go i ma­zo­wiec­kie­go. Obej­mu­je 850 km wy­zna­czo­nych i ozna­ko­wa­nych tras – pie­szych, ro­we­ro­wych i sa­mo­cho­do­wych, oraz 100 naj­cie­kaw­szych kul­tu­ro­wo, przy­rod­ni­czo i po­znaw­czo miejsc po­łą­czo­nych w ob­sza­ry te­ma­tycz­ne.

Wię­cej na www.​szlakprzygody.​eu

„TU­RY­STY­KA KO­LE­JO­WA TURKOL.​PL” – MAR­KO­WY PRO­DUKT TU­RY­STYCZ­NY TURKOL.​PL – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Za­pro­sze­nie do wspa­nia­łe­go świa­ta przy­go­dy dla ca­łych ro­dzin w for­mie wy­cie­czek spe­cjal­ny­mi po­cią­ga­mi, po­łą­czo­nych z atrak­cja­mi w trak­cie prze­jaz­du oraz w miej­scach do­ce­lo­wych. Więk­szość wy­jaz­dów za­czy­na się na dwor­cu Po­znań Głów­ny.

Wię­cej na www.​turkol.​pl

WY­BIERZ KA­LISZ NA WEEK­END – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Zna­ko­mi­ta ofer­ta dla miesz­kań­ców naj­star­sze­go mia­sta w Pol­sce i tu­ry­stów w każ­dym wieku, chcą­cych po­znać Ka­lisz w at­mos­fe­rze wy­śmie­ni­tej za­ba­wy, na czte­ry różne spo­so­by.

Wię­cej na www.​kalisz.​pl

WY­RÓŻ­NIE­NIA:

PARK SO­LAN­KO­WY W INO­WRO­CŁA­WIU – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Słyn­ny z prze­pięk­nych dy­wa­nów kwia­to­wych oraz jed­nej z nie­licz­nych w Eu­ro­pie tężni so­lan­ko­wych. Na­sy­co­na jodem oaza zie­le­ni wto­pio­na w za­byt­ko­wą at­mos­fe­rę ni­zin­ne­go uzdro­wi­ska.

Wię­cej na www.​inowroclaw.​pl

BU­KO­VI­NA HOTEL SPA – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Luk­su­so­wy kom­pleks po­ło­żo­ny w samym sercu Tatr za­pra­sza do fa­scy­nu­ją­cej po­dró­ży w świat re­lak­su. To otwar­ty w 2008 r. naj­więk­szy w Pol­sce ze­spół ba­se­nów ter­mal­nych.

Wię­cej na www.​bukovina.​pl

OD­KRYJ RZEKĘ WISŁĘ – DI­SCO­VER WISŁA RIVER – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Pro­jekt obej­mu­je rejsy wy­ciecz­ko­we po kró­lo­wej pol­skich rzek na tra­dy­cyj­nych drew­nia­nych ło­dziach „py­chów­kach” z pro­sto­kąt­nym ża­glem. Dla za­ło­gan­tów moc nie­spo­dzia­nek, m.​in. de­gu­sta­cję łu­rzyc­kiej kuch­ni.

Wię­cej na www.​discoverwislariver.​pl

7 nowych cudów Polski

„7 nowych cudów Polski” poznamy w listopadowym numerze National Geographic Traveler. – Przez cały rok zwiedzamy Polskę, odkrywamy nowe atrakcje, szukamy miejsc magicznych i jeszcze nieodkrytych – wyjaśnia redaktor naczelna, Martyna Wojciechowska. Wielkopolska ma w plebiscycie swoich przedstawicieli. Wśród 32 urzekających polskich miejscówek nominacje otrzymały: Dolina Noteci, Dęby w Rogalinie oraz Pracowni Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

7cudow_logo_netMartyna Wojciechowska: Przez cały rok
zwiedzamy Polskę, odkrywamy nowe atrakcje, szukamy miejsc magicznych i jeszcze nieodkrytych. Wszystko po to, by już po raz trzeci wytypować nominacje do plebiscytu „7 nowych cudów Polski”, z których Wy wybierzecie finałowe cuda. W tym roku postawiliśmy także na naturę. Stworzyliśmy dodatkową kategorię specjalną „Natura”, w której prezentujemy najdziksze zakątki kraju. To Wy zdecydujecie, które z nich staną na podium.

DOLINA NOTECI

Między Wieleniem a Osiekiem, nad rzeką Notecią znajdziecie jedną  z najpiękniejszych dolin w kraju.  W której, oprócz miłośników przyrody, lubują się też bobry, wydry, rzadkie gatunki ryb, takie jak piskorz czy certa. Spodoba się też amatorom śluz rzecznych. Tych ostatnich jest tu aż dziesięć, z czego pięć zabytkowych.

DĘBY ROGALIŃSKIE

Stanowią jeden z najważniejszych symboli całej Wielkopolski. Najsłynniejsze spośród nich są rosnące w parku angielskim przy pałacu – „Lech”, „Czech” i „Rus”, nawiązujące do słynnej legendy o założycielu państwa polskiego.

PUSZCZYKOWO – PRACOWNIA LITERACKA ARKADEGO FIEDLERA

Chyba nikomu nie musimy przedstawiać Arkadego Fiedlera, jednego z największych polskich podróżników. Muzeum, które dokumentuje jego życie, wyprawy, a także służbę wojskową, znajduje się w willi, którą Fiedler kupił po wojennej emigracji

Głosowanie zakończyło się 30 września. Wszyscy, którzy wzięli w nim udział otrzymali przewodnik po „7 nowych cudach Polski” zawierający opisy ubiegłorocznych zwycięzców plebiscytu i przegląd najpiękniejszych naturalnych zakątków naszego kraju.

Natomiast już 17-19 października w Poznaniu, podczas targów Tour Salon, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się finisaż wystawy fotograficznej, która będzie prezentowała zwycięzców plebiscytu pierwszej i drugiej edycji oraz wybrane miejsca nominowane w tym roku. Podczas targów będzie również możliwość spotkania się z Martyną Wojciechowską

Szczegóły na: 7 cudów Polski

 

 

Skuteczna komunikacja w PIT

By zapewnić skuteczną komunikację między firmami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Turystyki, władze PIT skorzystają z nowych technologii. Rozwiązaniem jest komunikator NetTur, który według zapowiedzi wiceprezesa PIT Grzegorza Chmielewskiego wkrótce ma się stać głównym kanałem komunikacji w Izbie.

Będziemy dążyć do tego, aby komunikator stał się dynamiczną zenie Polskiej Izby Turystykiplatformą wymiany informacji pomiędzy członkami Izby. Informacji w obrębie oferty wyjazdów, informacje o wolnych miejscach w autokarach, oferty współpracy, nowinki techniczne, porady, informacje biznesowe, nowe regulacje prawne – mówi.

W ramach komunikatora NetTur stworzone zostaną zamknięte grupy dyskusyjne, odpowiadające działającym komisjom problemowym PIT. Trafią tam najnowsze informacje o inicjatywach i działalności Izby.

Komunikator można pobierać ze strony http://www.turczat.pl klikając POBIERZ KOMUNIKATOR. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy przy instalacji lub pojawią się pytania odnośnie nowej wersji komunikatora, prosimy o kontakt telefoniczny (32 253 85 75) lub za pomocą poczty elektronicznej (biuro.sopit@izbaturystyki.org).

 

 

Negocjacje w samo południe…

Ten kraj to symbol… jak Coca – Cola, jeansy, route 66 i pojedynki w samo południe. Ludzie dosłownie wyrwani z planu filmowego, superbohaterowie walczący potworami i kosmitami. Budynki ze szkła i stali, neony szalonego Las Vegas, wielki ekran Hollywood, kultowe San Francisco, czy tętniący życiem Nowy Jork. Tu wszystko jest możliwe, a na pewno wszystko jest „naj”. W samym środku Ty, w drodze po swoją pierwszą walizkę dolarów. Tak zaczyna się „Amerykański sen”…

DSCN3182

Ladies & Gentleman, po krótkiej przerwie wracamy z kolejnym materiałem w ramach wykładów „Od Alaski po Kamczatkę. Różnice międzykulturowe w biznesie”. Tym razem mgr Marek Gnusowski zabierze nas do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, by zdradzić kilka wskazówek niezbędnych do zarobienia pierwszego miliona zielonych.

Ale od początku…

W USA indywidualne osiągnięcia są ważniejsze niż klasa społeczna, zaplecze rodzinne, płeć czy wiek. To wielonarodowościowe, wielorasowe i wielokulturowe społeczeństwo, mimo to istnieje tzw. główny nurt amerykańskiej kultury świata biznesu. Stopień ekspresyjności wypowiedzi negocjatora zależy od pochodzenia etnicznego. Referencje są pomocne, ale w większości przypadków można się skontaktować z potencjalnym kontrahentem bezpośrednio.

Czas to pieniądz….

Amerykanie zwykle przechodzą do interesów na samym początku, tuż po zobaczeniu partnera pierwszy raz na oczy – przedłużające się pogawędki wstępne to strata cennego czasu (protransakcyjność). Czas traktują jako konkretny zasób, który można zaoszczędzić, wydatkować, znaleźć, zainwestować i zmarnować. Osoba, która każe im na siebie czekać dłużej niż dziesięć minut jest postrzegana jako niezdyscyplinowana albo bardzo nieuprzejma

Przejdźmy na „ty’…

Amerykanie chcą szybko przejść na „ty” z nowo poznanymi osobami. Ta nie ceremonialność ma na celu okazanie przyjacielskości i serdeczności, absolutnie nie braku szacunku dla osób o wysokiej pozycji społecznej. Podczas witania się i żegnania ważny jest mocny uścisk dłoni i patrzenie sobie w oczy. Jeśli natomiast chodzi o okolicznościowe prezenty, to wielu amerykańskich negocjatorów może czuć się skrępowanych, gdy zostaną obdarowani zbyt kosztownym podarunkiem. W USA jest zwyczaj rozpakowania prezentu w obecności osoby, która go wręczyła Wielu negocjatorów amerykańskich woli oddzielać życie zawodowe od prywatnego. Wspólny posiłek to zazwyczaj tzw. cocktail party, na którym jest tłum kompletnie obcych osób.

Twardy, jak Clint Eastwood…

Amerykanie reagują najlepiej na żywe, rzeczowe prezentacje robione przez ludzi kompetentnych i dobrze mówiących po angielsku, urozmaicane stosownymi pomocami wizualnymi. Należy się przygotować na dość twarde targowanie się. Wszelkie ustępstwa należy czynić z dużym ociąganiem się, zawsze żądając czegoś równoważnego w zamian. Poza tym należy przywiązywać dużą wagę do prawnych aspektów i delikatnych punktów spisanej umowy. Prawnicy odgrywają dużą rolę w negocjacjach od samego początku rozmów, aż po podpisanie kontraktu – czuwają nad negocjacjami klauzula po klauzuli, punkt po punkcie.

Wysłuchał: Piter

Szczecin nabrał wiatru w żagle

DSC_0019
DSC_0952To smutne, ale dziś w Polsce blisko 4 mln. dzieciaków i młodzieży usłyszało upiorny dźwięk szkolnego dzwonka, zwiastujący, że czas powrócić na ziemię i spakować szkolny tornister. Tak moi drodzy, czas płynie nieubłaganie, a wszystko co piękne mija niczym papierowa łódka niesiona wiatrem na wodzie. Na szczęście za 10 miesięcy sielanka powróci i tego możemy być pewni. Do tego czasu pozostaje nam zmienić kurs i żeglować po nieco zimniejszych wodach.

A jeśli mowa o pływaniu, wietrze i łódkach, choć nie tych z papieru, lecz prawdziwych postrachach mórz i oceanów, to właśnie mija miesiąc odkąd w Szczecinie miała miejsce prawdziwa uczta skierowana nie tylko do Wilków Morskich.

Finał Regat Wielkich Żaglowców 2013 zawinął do portu w Szczecinie 3 sierpnia i cumował tam przez cztery kolejne dni. Blisko 100 jachtów i żaglowców (około 3000 żeglarzy reprezentujących 36 nacji) – w tym jednostki najpiękniejsze na świecie – podziwiało 2,5 mln osób.

DSC_0947DSC_0950Zwieńczeniem regat, których trasa prowadziła z Aarhus przez Helsinki i Rygę do Szczecina była ceremonia wręczenia nagród. Przypomnijmy, że rywalizację w klasie C wygrał polski Dar Szczecina, a wśród największych żaglowców klasy A najszybszy okazał się  norweski Staatsraad Lemkuhl. W klasie B brytyjski Maybe, zaś wśród najmniejszych jachtów klasy D zwyciężyła rosyjska Akela.

Do najbardziej imponujących jednostek, które pojawiły się podczas regat zaliczyć można: polski Dar Młodzieży, rosyjskie Kruzensztern i Mir, meksykański Cuauhtemoc , brazylijski Cisne Branco, norweskie Staatsraad Lemkuhl i Christian Radich, niemiecki Alexander von Humboldt II, czy repliki żaglowców sprzed kilku wieków – szwedzki Goeteborg oraz rosyjski Sztandart. „Przez wszystkie dni trwania imprezy ich pokłady były dostępne dla zwiedzających, a nie rzadko załogi przygotowały też dodatkowe atrakcje, jak choćby wspólne śpiewanie szant” – przypominają organizatorzy.

DSC_0949„Szczecin był gospodarzem Finału The Tall Ships Races po raz drugi. Według zgodnej opinii żeglarzy, turystów, mieszkańców i dziennikarzy podołał zadaniu znakomicie. Teren na Łasztowni i Wałach Chrobrego doskonale nadaje się to tego typu przedsięwzięć, świetnie eksponując urodę żaglowców. Samo miasto wypiękniało, a wzbogaceni o doświadczenia sprzed sześciu lat gospodarze przedsięwzięcia, sprostali zadaniu organizacyjnie. Dodając do tego znakomitą ofertę kulturalną i rozrywkową, a przede wszystkim imponujące żaglowce Finał TSR 2013 można uznać za jedną z największych i jedną z najbardziej udanych imprez plenerowych tego roku w Polsce”.

DSC_0965

 

 

 

 

 

 

DSC_0959

 

 

 

 

 

 

DSC_0955

 

 

 

 

 

 

DSC_0944

 

 

 

 

 

 

DSC_0943

 

 

 

 

 

 

DSC_0938

 

 

 

 

 

 

DSC_0936

 

 

 

 

 

 

DSC_0934

 

 

 

 

 

 

Finał regat wielkich Żaglowców Szczecin 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piter (na podstawie materiałów organizatora)
Autor zdjęć: P. Weiss

 

Święto turystyki na targach w Poznaniu

„Warto być w miejscu, gdzie spotyka się cała branża” – tymi słowami Międzynarodowe Targi Poznańskie – organizator największych w Polsce targów turystycznych Tour Salon – zaprasza do Poznania, na trzydniowe święto turystyki, które odbędzie się w dniach 17-19.10 br.

tour-salon_2013_preview

Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2013 dają możliwość zapoznania się z obszerną i atrakcyjną ofertą m. in. polskich i zagranicznych regionów, biur podróży, uzdrowisk, hoteli, czy przewoźników. Wizyta na targach zaowocuje nowymi kontaktami, a także dostarczy niezbędnej wiedzy zdobytej podczas warsztatów i szkoleń towarzyszących targom. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Polska Izba Turystyki. Specjalna oferta dla członków PIT – Targi TOUR SALON 2013 w Poznaniu

W tym roku m.in.:

Warsztaty Travel 2.0

Kolejna edycja warsztatów marketingowych Travel 2.0. Uczestnicząc w warsztatach, będzie można się dowiedzieć m.in. jak projektować witrynę internetową hotelu lub biura podróży zgodnie z zasadami usability, jak skutecznie wykorzystywać media społecznościowe do promocji swojego biznesu, a także – jak optymalizować stronę internetową pod kątem wyszukiwarek internetowych. 17-18.10, godz. 10-16.

Warsztaty szkoleniowe SPA i wellnes

Połączenie niezwykłego mikroklimatu miejsca, regionalnej kuchni i usług spa na najwyższym poziomie gwarantują niezapomniane chwile klientom indywidualnym. Warsztaty organizowane przez Polską Organizację Turystyczną przygotują gospodarzy jak zbudować silną markę, która zagwarantuje sukces. 18.10. (drugi dzień targów), godz. 13.30-16.00.

Japonia– krajem partnerskim

Zachwycająca krajobrazami, słynąca z najnowocześniejszych technologii, z długimi i pięknymi tradycjami na stoisko podczas targów zaprasza kraj partnerski – Japonia.

Veneto – zagraniczny region partnerski

Nowością na Tour Salonie jest partnerstwo regionu zagranicznego – Regionu Veneto ze stolicą w Wenecji. W zależności od sezonu w Veneto zawsze każdy znajdzie coś dla siebie. Kąpiele słoneczne i morskie na piaszczystych plażach – Złotych Dolomitach – dają największą radość latem, a ośnieżony region górski gwarantuje zimowe szaleństwo.

Nie przegap: National Geographic Traveler i sławni podróżnicy

Dzięki współpracy targów Tour Salon z „National Geographic Traveler” organizatorem plebiscytu 7 Nowych Cudów Polski, zapraszamy podczas trwania targów do obejrzenia wystawy fotograficznej. Znajdą się na niej zdjęcia przedstawiające najpiękniejsze zakątki Polski, które wygrały pierwszą i drugą edycję plebiscytu oraz tegoroczne nominowane miejsca.

Na stoisku National Geographic Traveler spotkacie Martynę Wojciechowską i Marka Kamińskiego.

Festiwal Podróżniczy „Śladami Marzeń”

Dla tych co kochają podróże, uwielbiają rozmowy o przygodach, niecodziennych spotkaniach „na szlaku” premierowa edycja festiwalu „Śladami Marzeń” jest właśnie tym, czego poszukują. Spotkanie podróżników, blogerów i pasjonatów dalekich i bliskich wypraw podczas targów Tour Salon wprawi uczestników w zachwyt oraz sprawi, że pomarzą oni o kolejnych wyprawach.

Więcej na: http://www.tour-salon.pl/pl/

 

 

PIT na Facebook`u – Lubię to:)

Miło nam poinformować, że wystartowały: fanpage i fora (grupy zamknięte) dla Członków PIT na Facebooku. Wszystkich zapraszamy do polubienia naszej strony i zapraszania na nią przyjaciół i znajomych:
https://www.facebook.com/PIT.PolskaIzbaTurystyki. Na stronie będziemy informować o bieżącej działalności PIT i o wszelkich podejmowanych aktywnościach.

Lubię to

Namawiamy Członków do współtworzenia strony i współpracy. Zdobyliście Państwo jakąś nagrodę? Podjęliście Państwo aktywność, którą chcielibyście się pochwalić? Napiszcie do nas, a my chętnie poinformujemy innych Członków i naszych fanów o ważnych dla Państwa firm wydarzeniach. Zachęcamy do działania, maile z informacjami prosimy kierować na: publicrelations@pit.org.pl

 GRUPY ZAMKNIĘTE (FORA):

Ponadto zostały założone zamknięte fora dla poszczególnych grup Członków PIT. Chcemy by każde forum było platformą służącą wymianie informacji z naszej branży. Zachęcamy do aktywności na forum – piszcie i komentujcie Państwo!

Poniżej przedstawiamy grupy:

Agenci Turystyczni: https://www.facebook.com/groups/PIT.AgenciTurystyczni/

Agenci IATA: https://www.facebook.com/groups/PIT.AgenciIATA/

Organizatorzy Turystyki Wyjazdowej: https://www.facebook.com/groups/PIT.OrganizatorzyTurystykiWyjazdowej/

Organizatorzy Turystyki Przyjazdowej: https://www.facebook.com/groups/PIT.OrganizatorzyTurystykiPrzyjazdowej/

Obiekty noclegowe: https://www.facebook.com/groups/PIT.ObiektyNoclegowe/

Grupy są zamknięte i przeznaczone wyłącznie dla Członków PIT – pracowników i właścicieli firm. By zostać Członkiem grupy wystarczy kliknąć „dołącz do grupy” i poczekać na akceptacje. Wszystkie prośby o przyjęcie do grupy będą weryfikowane przez Administratora.

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Jeśli uważacie Państwo, że powinniśmy stworzyć jeszcze inne grupy prosimy o informację.

Koordynatorem projektu – Polska Izba Turystyki na Facebooku i administratorem w/w grup i fanapage’u został Jan Różalski – e-mail: j.rozalski@pit.org.pl

 

 

Google: szukamy wakacji

„Branża turystyczna oczami Google” – pod taką nazwą SEMTEC Sp. z o. o. opublikowała raport przedstawiający jak dobry wujek Google widzi branżę turystyczną, czego szukają użytkownicy oraz jakie wyniki wyszukiwania wyświetlają się im najczęściej.

Raport tutaj: branza_turystyczna_oczami_google

branza_turystyczna_oczami_googleBadanie ukazuje obecność w wyszukiwarce ze względu na słowa kluczowe. W zestawieniu znalazły się zarówno najbardziej pożądane kierunki wakacyjne, jak i najpopularniejsze biura podróży.

Jak wynika z raportu, najczęściej poszukiwanymi informacjami są te o Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Chorwacji. Jeśli mowa o największym potencjale widoczności w wyszukiwarkach na określone frazy w kontekście biur podróży, to wiodącymi prym są tu: Neckermann, Itaka, Rainowtours i TUI.

Badanie dotyczy analizy, którą przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca, a więc w najwyższym sezonie wakacyjnym. Raport powstał głównie z myślą o biurach podróży i agencjach turystycznych, a także wszystkich zainteresowanych polskim rynkiem turystycznym.

– Pragniemy uświadomić branży jak istotne jest zadbanie o własną pozycję w sieci i posiadanie szerokiego wachlarza słów kluczowych. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko zwiększenie przychodów, ale również zyskanie w oczach obecnych i potencjalnych klientów – czytamy.

 

 

 

 

Prawa Pasażera

Prawa Pasażera

I. Informacje dotyczące lotów i rezerwacji

Każdy pasażer dokonujący rezerwacji za pośrednictwem biura podróży działającego na terenie Unii Europejskiej ma prawo do uzyskania obiektywnych i dokładnych informacji. Biuro podróży zobowiązane jest dostarczyć pasażerowi informacje pochodzące z komputerowego systemu rezerwacyjnego, a w szczególności: informacji o innych dostępnych możliwościach podróży w oparciu o następujące kryteria:

• rejsy bezpośrednie,
• rejsy z międzylądowaniami, bez konieczności przesiadki,
• rejsy z przesiadkami;
• wszystkie taryfy oferowane przez różnych przewoźników, zgodnie z wyświetleniem.

Na prośbę pasażera, biuro podróży musi mu udostępnić informacje znajdujące się w systemie komputerowym lub umożliwić widok z ekranu lub zezwolić na wydrukowanie znajdujących się na nim informacji.

Jeżeli bilet został zarezerwowany przez biuro podróży lub bezpośrednio przez linie lotnicze, zarówno biuro podróży jak i linie lotnicze muszą przekazać pasażerowi wszelkie, dostępne w systemie komputerowym, informacje na temat:

• tożsamości przewoźnika lotniczego, który będzie faktycznie świadczyć usługi, jeśli w bilecie wskazany jest inny przewoźnik;
• przesiadek w czasie trwania podróży;
• postojów na trasie podróży;
• transferów pomiędzy lotniskami w czasie trwania podróży.

II. Informacja dotycząca praw pasażerów w przypadku znacznego opóźnienia lub odwołania lotów bądź odmowy przyjęcia na pokład

Niniejsza informacja stanowi wymóg zawarty w Rozporządzeniu WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Zastosowanie

Poniższe zasady mają zastosowanie:

• w przypadku rejsów rozpoczynających się na terytorium UE a także lotów obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego Wspólnoty odlatującego z lotniska w państwie trzecim do portu lotniczego w UE (chyba, że pasażer otrzymał określone korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim);
• pod warunkiem, że pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot i zgłosi się do odprawy w określonym czasie;
• odnośnie anulacji rejsów: w przypadku odwołania wcześniej planowanego rejsu, na który co najmniej jedno miejsce zostało zarezerwowane;
• wobec pasażerów podróżujących na podstawie taryfy dostępnej bezpośrednio lub pośrednio dla wszystkich osób lub na podstawie biletów wystawionych w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego;
• kiedy jesteśmy przewoźnikiem obsługującym rejs.

Opóźnienie

Jeżeli spodziewamy się, że rejs będzie opóźniony w stosunku do planowanego terminu wylotu:

(a) o dwie lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu do 1500 km lub mniej; lub
(b) o trzy lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu między 1500 km a 3500 km; lub
( c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu przekraczającym 3500 km.

Bezpłatnie zaoferujemy Państwu:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.
• Jeżeli spodziewany czas wylotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień później niż pierwotnie planowano, oprócz wymienionych powyżej świadczeń pasażerowi zostanie zapewnione również (w zależności od dostępności):
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot,
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Jeżeli w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż pięć godzin, pasażer podejmie decyzję o rezygnacji z podróży, będzie miał prawo do: pełnego zwrotu zapłaconej kwoty za bilet, zwrotu za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.

Odwołanie rejsu

W przypadku odwołania rejsu, pasażerowi przysługują następujące świadczenia:

I. Prawo wyboru pomiędzy:

(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

III. W przypadku zmiany planu podróży w związku z odwołaniem rejsu i kiedy oczekiwany termin odlotu nowego rejsu ma nastąpić co najmniej o jeden dzień póżniej w stosunku do planowanego wylotu odwołanego rejsu, pasażer ma również prawo do:

• zakwaterowania w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transferu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

IV. Pasażer ma prawo do rekompensaty w wysokości:

(a) 250 EUR w przypadku rejsów o zasięgu do 1 500 km;
(b) 400 EUR w przypadku rejsów o zasięgu między 1 500 a 3 500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu większym niż 3500 km.

Powyższe odszkodowanie nie obowiązuje jeżeli:

• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu co najmniej dwa tygodnie przed planowym terminem odlotu lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu, lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż jedną godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu, lub
• jeżeli zostanie dowiedzione, że odwołanie rejsu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków by temu zapobiec.

Wysokości powyższych kwot są zmniejszane o 50% w sytuacji, kiedy zaproponowane terminy podróży zawierają się w ramach czasowych określonych w powyższym akapicie „Opóźnienie”.

Odmowa przyjęcia na pokład w wyniku przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie

Odmowa przyjęcia na pokład to odmowa przewozu pasażera danym rejsem wydana przez przewoźnika, mimo że pasażer zgłosił się do wyjścia do samolotu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami (w paragrafie „Zastosowanie”), z wyjątkiem sytuacji gdy istnieją uzasadnione podstawy odmowy przyjęcia pasażera na pokład, np. ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa oraz niewystarczających dokumentów podróżnych.

Zanim przewoźnik odmówi pasażerowi przyjęcia na pokład, może wezwać osoby chętne do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na uzgodnionych warunkach.

Jeżeli liczba osób chętnych do rezygnacji z przelotu jest niewystarczająca i przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerowi wbrew jego woli, otrzyma on rekompensatę w wysokości:
(a) 250 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu 1500 km lub mniej;
(b) 400 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu między 1500 a 3500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu powyżej 3500 km.

Jeżeli zaoferowano pasażerowi zmianę trasy podróży i w związku z tą zmianą czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, odszkodowanie ulega zmniejszeniu o 50%, zgodnie z informacjami zawartymi w rodziale „Opóźnienie”.

Podstawą do określenia odległości jest ostateczny cel podróży, do którego przybycie będzie opóźnione względem wcześniej planowanego. Odległości są mierzone metodą trasy po ortodromie.

Pasażer otrzyma dodatkowo:

I. Prawo wyboru pomiędzy:
(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

Obniżenie klasy podróży

Jeżeli pasażerowi przydzielono miejsce w samolocie w klasie niższej niż klasa, w której kupił bilet, pasażer ma prawo do zwrotu określonej procentowo kwoty od taryfy właściwej dla danego odcinka podróży. Prawo to nie ma zastosowania wobec pasażerów podróżujących w klasie niższej zgodnie z własnym życzeniem.

Pasażer otrzyma zryczałtowaną kwotę obliczoną na podstawie odległości lotu. W przypadku, gdy pasażer nie zaakceptuje zaproponowanych warunków, może oddać bilet do naszego działu zwrotów w celu dokładnego obliczenia jego wartości. Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym najbliższym biurem.

Informacje obowiązkowe zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia (WE) 261/2004

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących egzekwowania niniejszego rozporządzenia, pasażer może zwrócić się do: Austriackiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii
E-Mail: fluggastrechte@bmvit.gv.at
Tel +43 1 7116265/9204
Pon-czw 09.00-12.00
Faks +43 1 7116265/9699

III. Odszkodowanie w razie wypadku

Pasażerowie podróżujący linią lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej otrzymają w razie wypadku pełne odszkodowanie, niezależnie od miejsca wypadku, a także w razie konieczności zaliczki na pokrycie nagłych potrzeb.

• Nie istnieją ograniczenia dotyczące odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez linię lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej w razie śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała pasażera. Innymi słowy, nie istnieje górna granica roszczeń, które mogą zostać wniesione.
• Linia lotnicza powinna wypłacić zaliczkę w celu udzielenia pomocy w nagłej sytuacji kryzysowej nie później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Zaliczka w przypadku śmierci nie powinna wynosić mniej niż 15 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (około 20 000 EUR) na jednego pasażera.
• W celu przyspieszenia procesu załatwiania mniejszych roszczeń, do wysokości 100 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (ok. 130 000 EUR), linia lotnicza zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej może ograniczyć lub wykluczyć swoją odpowiedzialność, jeżeli szkoda została wyrządzona (w całości lub w części) przez zaniedbanie rannego lub zmarłego pasażera.

IV. Podróż samolotem jako element imprezy turystycznej

Pasażerowie podróżujący w ramach zorganizowanej wycieczki lub imprezy wakacyjnej zakupionej na terenie Unii Europejskiej powinni otrzymać od organizatora dokładne informacje na temat swojej podróży. Korzystają oni również z przejrzystych praw dotyczących realizacji umowy.

• Broszura organizatora musi zawierać jasno i precyzyjnie określone informacje dotyczące celu podróży, trasy i wykorzystywanych środków transportu. Informacje zawarte w broszurze są wiążące dla organizatora.
• Przed wyjazdem, organizator musi dostarczyć na piśmie informacje dotyczące czasu i miejsc postojów oraz połączeń transportowych.
Konsument ma prawo do przeniesienia swojej rezerwacji na inną osobę.
• Cena określona w umowie nie może zostać zmieniona, chyba że warunki wyraźnie przewidują taką możliwość.
• Organizator ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niedotrzymanie warunków umowy, zatem problemy związane z przelotem powinny być rozwiązywane bezpośrednio z organizatorem. Organizator imprezy turystycznej będzie kontaktować się z linią lotniczą w imieniu pasażera.

Egzekwowanie praw pasażera

Powyższe prawa pasażerów zostały określone bezpośrednio przez prawo UE lub państwowe przepisy wdrażające dyrektywy UE. Zatem linie lotnicze, biura podróży, touroperatorzy i wszystkie inne firmy zaangażowane w świadczenie transportu lotniczego muszą ich przestrzegać.

• Pierwszą rzeczą, jaką pasażer powinien zrobić, to skontaktować się z linią lotniczą lub organizatorem imprezy turystycznej.
• Jeżeli pasażer jest przekonany o nieprzestrzeganiu przepisów, może skontaktować się z właściwym organem państwowym odpowiedzialnym za transport lotniczy lub urzędem ochrony konsumentów (jeżeli są dostępne, dane zostaną podane poniżej).
• W przypadku poniesienia przez pasażera szkody na skutek naruszenia prawa Wspólnoty, pasażer może podjąć prywatne działania prawne w sądach krajowych.
• Organizacje konsumenckie mogą również udzielać porad oraz pomocy.
• Pasażer może również poinformować Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej o odpowiedzi przewoźnika udzielonej na jego skargę (Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruksela, faks (32-2) 299 10 15, e-mail: tren-aprights@cec.eu.int).

V. Inne prawa

Transport lotniczy jest przedmiotem umowy, która generuje pewne prawa dla pasażerów. Pasażer powinien poprosić linię lotniczą lub biuro podróży o jej kopię.

Na podstawie umów międzynarodowych, linia lotnicza jest odpowiedzialna za szkody spowodowane opóźnieniem, chyba że udowodni, iż dołożono wszelkich starań aby szkody uniknąć lub podjęcie takich działań było niemożliwe. Linia lotnicza jest również odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie bagażu. W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z linią lotniczą lub biurem podróży.