Raport: jak wypoczywali Polacy w 2016 roku

Przede wszystkim do Grecji, Hiszpanii i Bułgarii. Samolotem, we dwoje – troje, najchętniej w lipcu i przede wszystkim w Europie a nie w krajach arabskich czy Turcji. Tak wypoczywał w 2016 roku statystyczny polski turysta według Raportu Podróżnika opracowanego przez Travelplanet.pl.

Jak wynika z raportu, w zeszłym roku średni koszt rezerwacji wzrósł o blisko 3 procent. „To cena, jaką turyści zapłacili za zmianę wieloletnich preferencji dotyczących kierunków podróży. […[ Warto zauważyć, że na przestrzeni dekady wartość rezerwacji wzrosła o ok. 17 proc, podczas gdy przeciętna płaca w Polsce rosła w tym czasie blisko cztery razy szybciej. Wakacje z roku na rok stają się dla polskich turystów relatywnie tańsze.” – czytamy w raporcie.

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków zaszły istotne zmiany, z jednym wyjątkiem: Grecji, która umocniła się na pozycji lidera. Od 2012 roku urosła z 20 proc. frekwencji do ponad 36 proc., gdy w tym czasie Egipt spadł z pułapu ponad 30 proc. do nieco ponad 5 proc. Tuż za Grecją uplasowała się Hiszpania. Dekoniunktura dopadła natomiast kraje arabskie i Turcję. Z ok 30 proc. turystów, którzy w sumie odwiedzili w 2015 Turcję, Egipt, Tunezję i Maroko w 2016 roku pozostało niecałe 15 proc. Odkryciem roku okazała się Albania, która wskoczyła do dziesiątki najpopularniejszych kierunków.

Na wakacje z biurami podróży wyjechało o 11 proc. więcej turystów niż rok wcześniej. Od lat nie zmienia się charakter turystycznych wypraw z biurami podróży. Na wypoczynek udajemy się przede wszystkim samolotem.

MSiT zapowiada powstanie Społecznej Rady Turystyki

logoMinister Sportu i Turystyki Witold Bańka zapowiedział podczas konferencji prasowej, że przy MSiT powstanie złożona z ekspertów Społeczna Rada Turystyki.

Minister zapowiedział również nowelizację ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, intensywne prace nad ustawą o usługach turystycznych. Społeczna Rada Turystyki będzie to „ciało konsultacyjne i doradcze Ministra. Będą w niej mieli swoja reprezentację eksperci szeroko rozumianej branży turystycznej, Rada będzie wspierać Ministra w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju.”

Ponadto, Witold Bańka mówiąc o planach na 2017 rok powiedział: “Trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Chodzi o dopasowanie przepisów obowiązujących w Polsce do wymagań UE. Państwa członkowskie mają obowiązek opublikowania nowych przepisów do 1 stycznia 2018 roku. […]

Polska Organizacja Turystyczna będzie nowoczesną agencją promocji turystyki w kraju i za granicą. Konieczne jest nadanie nowych kompetencji oraz zwiększenie skuteczności działań w obszarze turystyki. Wprowadzone będą rzeczywiste narzędzia nadzoru ze strony ministra.”

NSA potwierdza: biura nie muszą szacować marży

Wyrok NSA z grudnia ubiegłego roku potwierdza stanowisko Polskiej Izby Turystyki, zgodnie z którym biura podróży nie muszą szacować marży od zaliczek.

logoProblem obowiązku szacowania marży od zaliczek powstał w styczniu 2014 po zmianie ustawy o VAT. Usunięcie zapisu o szczególnym momencie powstania obowiązku podatkowego utrudniło życie biurom podróży. Organy podatkowe zaczęły wymagać od przedsiębiorców, by naliczali VAT za sprzedaną usługę już w momencie pobierania zaliczki od klienta. De facto oznaczało to, że biura musiałyby szacować, jaką marżę uzyskają od sprzedaży usługi i obliczać wysokość podatku na podstawie tej niemożliwej do przeprowadzenia prognozy.

Interpretacje przepisów stosowane przez organy podatkowe zostały zaskarżone do WSA przez Polską Izbę Turystyki oraz kilka innych podmiotów z branży. W wyrokach sąd kilkakrotnie potwierdził stanowisko, zgodnie z którym w momencie pobierania zaliczki nie powstaje obowiązek podatkowy. Dziś stanowisko to potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Ministerstwa Finansów dotyczącą jednego z wyroków wydanych przez WSA na korzyść branży turystycznej. Wyrok ten podważył zasadność naliczania VAT od zaliczek w przypadku stosowania procedury VAT-marża. Stanowisko dotyczące nieuzasadnionego obowiązku naliczania VAT od zaliczek, które od początku prezentowała PIT zostało zatem potwierdzone.

Obecnie oczekujemy na publikację orzeczenia, które po analizie będzie podstawą do zaproponowania przez PIT rozwiązań skierowanych do Ministerstwa Finansów, które przywróciłyby normalne funkcjonowanie przedsiębiorców w branży turystycznej.

Opublikowano rozporządzenia do ustawy o TFG

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia do ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. Wchodzi ona w życie 26 listopada 2016.

Poniżej zamieszczamy treść opublikowanych rozporządzeń.

Nowe przepisy Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

aktualnosc_msit_logoMinisterstwo Sportu i Turystyki podaje, że
26 listopada 2016 r.
wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o usługach turystycznych, wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego będą zobowiązani do spełniania nowych obowiązków: odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składania deklaracji, prowadzenia wykazu zawartych z klientami umów.

MSiT zachęca do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, opracowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki (do pobrania poniżej).

Załączniki do pobrania

Kongres Turystyki za nami

834 uczestników, 104 panelistów, 55 prezentacji i 24 sesje kongresowe – takimi statystykami zakończył się trzydniowy Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy.

Jedna z najważniejszych w tym roku debat publicznych na rzecz rozwoju turystycznego kraju, miała na celu m.in. podjęcie próby stworzenia platformy stałego porozumienia i integrację środowisk działających na rzecz turystyki. Debatowano nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Dokonano oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce.

– Jestem zadowolona z organizacji tego wydarzenia w naszym mieście. Kongres to nie tylko merytoryczne dyskusje, to także wymierne korzyści dla Świdnicy.  Przyjechali do nas m.in. przewodnicy turystyczni, właściciele biur i agencji turystycznych, a także samorządowcy, którzy w rozmowach ze mną podkreślali, że czuli niedosyt, że w ciągu 3 dni nie zdążyli zobaczyć miasta i że z pewnością tu wrócą. Pokazaliśmy się z jak najlepszej strony i jestem przekonana, że o Świdnicy będą jeszcze mówić długo i dobrze – mówi prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska.

W kongresie uczestniczyli między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawid Lasek, przedstawiciele regionu: marszałek województwa dolnośląskiegoCezary Przybylski i wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej Marek Ciechanowski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciech Fedyk, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Paweł Wróblewski.

Minister Dawid Lasek podczas inauguracji kongresu mówił o toczących się w ministerstwie pracach nad ustawą o usługach turystycznych, do której mają być implementowane zasady wynikające z uchwalonej w zeszłym roku dyrektywy unijnej. Podkreślał także, że liczy na głos przedstawicieli środowiska – jak wspierać turystykę w Polsce.

Głos ten w postaci wniosków pokongresowych w ciągu miesiąca przedstawią eksperci czuwający nad 5 blokami tematycznymi. Wnioski te zostaną udostępnione wszystkim ważnym i mającym wpływ na rozwój turystyczny instytucjom rządowym i samorządowym. Będą one także udostępnione on-line do pobrania.

źródło: dolny-slask24h.pl

Kongres Turystyki Polskiej

W Świdnicy trwa najważniejsze spotkanie branży turystycznej w Polsce. Kongres Turystyki Polskiej odbywa w dniach 12-14.10.2016.

14242279_1220811114636559_301574048102203419_o

Cieszę się, że Polska Izba Turystyki jest współorganizatorem wydarzenia, które będzie płaszczyzną do nawiązania dialogu między różnymi podmiotami zainteresowanymi rozwojem turystyki. Brakowało w Polsce inicjatywy, która miałaby na celu ułatwienie współpracy między branżą turystyczną a jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie ich współpraca układa się różnie, w zależności głównie od tzw. „czynnika ludzkiego”. Kongres będzie okazją do debaty nad usystematyzowaniem tej współpracy i zastanowieniem się, na jakich polach można jeszcze ją zacieśnić.
Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki


CELE KONGRESU

– wypracowanie wytycznych dla polityki turystycznej Polski, wskazanie kierunków rozwoju polskiej turystyki na kolejne lata oraz przygotowanie rekomendacji programowych i inicjatyw legislacyjnych, które zostaną skierowane do organów władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej,
– dokonanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych w Polsce,
– stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami turystycznymi
i organizacjami branżowymi, umożliwiającej integrację środowisk działających na rzecz turystyki,
– ocena konkurencyjności sektora usług turystycznych w Polsce w ujęciu międzynarodowym,
– debata nad wyzwaniami stojącymi przed turystyką w ujęciu globalnym,
– wskazanie determinant konkurencyjności gospodarki turystycznej: rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, struktura organizacyjna sektora, inne czynniki oraz korelacja ewolucji sektora turystycznego z rządowym Programem Rozwoju Turystyki do 2020 r.

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Eksperci przygotowujący treść merytoryczną Kongresu Turystyki Polskiej zaproponowali tematy, które są istotne dla rozwoju turystyki w naszym kraju oraz wszystkich organizacji funkcjonujących w tym sektorze – niezależnie od przyjętej przez nie formy działania. Wiodące bloki, wokół których odbędzie się kilkanaście sesji, dotyczą zagadnień takich jak:

1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce.

2. Zarządzanie promocją turystyczną W jaki sposób zwiększyć zdolność finansową kraju i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej? Jak budować instytucjonalnie markę kraju? Granice pomocy publicznej. Wsparcie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych partnerstwo a konieczność? Czy system POT-ROT-LOT wymaga ewolucji? Czy dzielić zadania promocji wizerunkowej i produktowej?

3. Samorząd gospodarczy rola i zadania w rozwoju turystyki.

4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030.

5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.

WYDARZENIA DODATKOWE

W trakcie trwania Kongresu na rynku w Świdnicy zorganizowane będzie miasteczko promocyjne ze stoiskami wystawienniczymi. Polska Izba Turystyki jako partner Kongresu dostanie nieodpłatnie do dyspozycji stoisko, na którym członkowie Izby będą mogli zaprezentować swoją ofertę.

Zapraszamy również na seminarium: „Podstawowe problemy VAT w turystyce biura podróży, pośrednictwo, hotele, gastronomia”, które odbędzie się pierwszego dnia po rejestracji uczestników. W trakcie Kongresu Turystyki Polskiej wręczone zostaną prestiżowe nagrody redakcji czasopisma Forum Biznesu dla organizacji, które w opinii redakcji mają szczególne osiągnięcia w sektorze turystycznym.

Szczegółowy program Kongresu i wydarzeń towarzyszących dostępny jest po kliknięciu w link: Program.

Zapisz

Zapisz

7 Nowych Cudów Polski

Czytelnicy National Geographic Traveler wybrali 7 Nowych Cudów Polski. Walka o miejsce w tym zaszczytnym gronie trwała do ostatnich chwil. W sumie na wszystkich nominowanych oddano ponad 30 000 głosów.

d7d6072fcbfb56b49dd51c175d53dea80beef9b3

7. Geopark Łuk Mużakowa, Ścieżka Geoturystyczna (Lubuskie / Łęknica)

6. Roztoczańskie szumy (Lubelskie / Roztocze)

5. Mural, Opowieść śródecka (Wielkopolskie / Poznań)

4. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Kujawsko-Pomorskie / Toruń)

3. Szlak kościołów drewnianych Regionu Kozła (Lubuskie / Kępsk, Chlastawa, Kosieczyn)

2. Hydropolis (Dolnośląskie / Wrocław)

1. Planetarium EC1 (Łódzkie / Łódź)

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Jak piękna jest Polska [video]

Zobaczcie, jak piękna jest Polska! Ten rok może być jednym z najlepszych dla polskiej turystyki. Goście zza granicy, ale także my coraz chętniej korzystamy z piękna Polski i doceniamy jej walory.

Wyjątkowe plaże, piękne górskie szlaki, zabytkowe kopalnie soli czy węgla kamiennego do tego wiele pięknych zachowanych zamków i pałaców. Ta różnorodność od gór przez jeziora aż po morze, pozwala cieszyć się wypoczynkiem i wybrać to, co jest najlepsze właśnie dla nas. Odkrywamy, że Polska to także kraj bogaty kulturowo, a o polskiej gościnności coraz częściej słychać za granicą.