Zagraniczne wakacje Polaków 2017 – Konferencja prasowa PIT –

Polska Izba Turystyki sporządziła i opublikowała raport podsumowujący trendy w turystycznym sezonie letnim 2017, pokazujący preferencje klientów polskich biur podróży. Premiera raportu odbyła się podczas konferencji prasowej 29 sierpnia 2017. Całość możecie przeczytać pod artykułem.

Raport Polskiej Izby Turystyki powstał w oparciu o wyniki sprzedaży trzech członków izby wiodących w internetowej sprzedaży pakietów turystycznych. Raport pokazuje, jakie kierunki wybierali Polacy udający się na letnie wakacje w tym roku, jakie były ich preferencje co do standardu zakwaterowania, terminu wyjazdu i rezerwacji i środka transportu. Zbadano też średnie ceny rezerwacji i pojedynczego pakietu.

Zainteresowanie mediów publikacją było bardzo duże, w konferencji prasowej wzięło udział ok. 30 dziennikarzy, w tym ogólnopolskich stacji radiowych i telewizyjnych. Wydźwięk konferencji był pozytywny dla branży, raport pokazuje bowiem, że polski konsument jest coraz bardziej dojrzały i świadomie stawia na coraz większą jakość usług turystycznych.

Raport „Zagraniczne wakacje Polaków 2017” był pierwszą tego typu publikacją. Jej formuła będzie przedmiotem dalszych prac, a w kolejnych edycjach grono partnerów raportu będzie rozszerzane.

 Pliki do pobrania

Zadbaj o kondycję na wakacjach

Lato, słońce, piasek i ciepłe morze… Idealnie, prawda? Wystarczy wbić się w strój kąpielowy i korzystać z wolności, jaką oferuje wymarzony urlop. Tylko czasem trudno wbić się w ten kostium. Zwłaszcza po długim okresie jesienno zimowym kiedy to (celowo) pozwalamy naszemu ciału przybrać nieco warstw chroniących przed zimnem – jasne:)
I jak tu się pokazać?

Z pomocą przychodzi Grecos z programem Grecos Active by Ewa Chodakowska. Wyszkoleni trenerzy czekają na turystów już w 35 hotelach. Pakiet pozwala wzbogacić wakacyjny relaks o aktywność sportową i troskę o formę. To połączenie przyjemnego z pożytecznym – rodzinnych wakacji i zbalansowanej aktywności fizycznej. W czasie treningów dzieci bawią się w Klubie Delfinki, a Ty przekuwasz masę w rzeźbę.

Zadbaj o siebie na wakacjach – sprawdź szczegóły: https://www.grecos.pl/grecos-active

Touroperatorzy wyślą dzieci na bezpłatne wakacje

W ramach akcji Zostań Ambasadorem PIT i „Podaruj dzieciom wakacyjne słońce” zorganizowanej przez Polską Izbę Turystyki oraz Fundację Innopolis ponad 20 dzieci będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej pojedzie w tym roku na kolonie i obozy.

Ponad jedna trzecia polskich dzieci nie wyjechała w 2016 roku na wakacje. Jak wynika z badań CBOS, wśród rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, 34 proc. nie wysłało w 2016 roku żadnego z nich na letni wypoczynek, a 10 proc. wysłało jedno z dzieci. Niewiele ponad połowa (56 proc.) rodzin wysłała wszystkie dzieci na co najmniej tygodniowy wypoczynek.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak pieniędzy – wskazało ją 38 proc. respondentów – oraz brak możliwości wyjazdu (28 proc.).

„Ubolewamy nad tym, że odsetek dzieci, które nie mogą cieszyć się wyjazdami wakacyjnym jest tak duży. Najmłodsi mają przecież prawo do takich samych szans życiowych, jak ich rówieśnicy.” – mówi Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

Dlatego Polska Izba Turystyki i zrzeszeni w niej organizatorzy turystyki wraz z fundacją Innopolis postanowili podjąć próbę przynajmniej częściowej zmiany tej sytuacji.

„Uważamy, że możliwość wyjechania na wakacje powinna mieć jak największa liczba dzieci, a w szczególności te, które zostały przez los pozbawione wielu innych życiowych możliwości. Dla rozwijających się młodych ludzi wyjazd wakacyjny jest bardzo ważnym doświadczeniem, które pomaga nawiązać nowe relacje, poszerzyć wiedzę o świecie, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności społeczne. Nasi darczyńcy, biorący udział w akcji podzielają pogląd, że nie powinno się pozbawiać tej szansy dzieci, które są w trudnej sytuacji życiowej.” – mówi Małgorzata Karwat z Rady Naczelnej PIT, koordynator akcji.

Dzięki wsparciu ze strony przedsiębiorców dzieci będące pod opieką fundacji Innopolis wyjadą w tym roku na wakacje, otrzymując darmowy udział w imprezach turystycznych dobranych do swojego wieku i zainteresowań. Darczyńcami w akcji „Podaruj dzieciom wakacyjne słońce” zostali: Almatur Opole, Almatur Warszawa, BUT, Galaktyka Travel, Harctur, Krystad, Logos Tour, NAT, Polan Travel, BP Polonus, Poszukiwacze Przygód, Rego-bis, Szarpie Travel, Surfround, Tourist Polska, Wonderlands i Veneto.

„Cieszymy się, że już w pierwszej edycji naszej akcji wzięło udział kilkunastu przedsiębiorców, którzy ufundowali dzieciom wypoczynek wakacyjny. Świadczy to o poczuciu społecznej odpowiedzialności i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Mam nadzieję, że w kolejnych latach akcja będzie się rozwijała jeszcze lepiej i przyciągnie większą grupę darczyńców.” – dodaje Paweł Niewiadomski.

Akcja charytatywna jest tylko jednym z wielu działań PIT na rzecz turystyki dzieci i młodzieży. Izba od lat aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczynku, zabiegając o zmiany w prawie, promując dobre praktyki i organizując akcje edukacyjne na temat zorganizowanych wyjazdów dla dzieci. PIT zwraca szczególną uwagę na to, aby sprawdzać, z jakim organizatorem dzieci wysyłane są na wakacje i aby wypoczynek ten spełniał wszystkie wymogi prawne.

Intensywny rok dla PIT

Rok 2016 był jednym z najbardziej aktywnych okresów w wieloletniej działalności PIT w zakresie działań legislacyjnych. Pokazał jasno, jak istotna jest rola Izby jako jedynej instytucji pilnującej interesów branży na polu legislacyjnym. W wielu wypadkach to wyłącznie Izba stała pomiędzy branżą turystyczną a absurdami prawnymi, które – gdyby nie zostały w porę zauważone – mogłyby sparaliżować działalność przedsiębiorców.  Gdyby nie ostry sprzeciw PIT i zaangażowanie Izby w wyeliminowanie niekorzystnych dla branży rozwiązań legislacyjnych, projekty najważniejszych dla branży turystycznej ustaw mogły zawierać m.in:

  • ograniczenie możliwości dystrybucji ubezpieczeń turystycznych przez biura podróży
  • obowiązek objęcia opiekunów grup minimalną stawką godzinową
  • uciążliwe dla agentów i touroperatorów obowiązki dotyczące przekazywania danych pasażerów lotniczych
  • obowiązek uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych przez agentów IATA
  • utrzymanie obowiązku zawierania w umowie o imprezę turystyczną precyzyjnych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

PIT zdołała też wprowadzić kilka korzystnych zmian do ustawy o TFG mimo bardzo nieprzychylnej postawy ze strony legislatorów (choć TFG dalej nie jest rozwiązaniem, o które zabiegaliśmy). Prace nad kolejnymi aktami prawnymi, w tym nad ustawą o imprezach turystycznych trwają, a Izba dalej spełnia swoją rolę bufora pomiędzy branżą turystyczną a szkodliwym prawodawstwem. Dla przykładu, choć prace nad ustawą trwały kilkanaście miesięcy, właściwe konsultacje społeczne – zaledwie 10 dni roboczych. Jedynie odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wieloletnia praca ekspertów PIT pozwoliły zgłosić kilkadziesiąt uwag i poprawek do tej ustawy.

Miliony zaoszczędzone na stawce minimalnej

Dzięki działaniom PIT touroperatorzy zaoszczędzą miliony złotych rocznie, nie mając obowiązku trzymania się ustawowej minimalnej stawki godzinowej dla opiekunów grup turystycznych. Piloci i przewodnicy również – wbrew pierwszemu wrażeniu – zyskają na wyłączeniu spod zakresu ustawy, ponieważ gdyby ta weszła w życie w proponowanym kształcie, touroperatorzy byliby zmuszeni do zatrudniania ich na o wiele gorszych warunkach bądź nie byliby w ogóle w stanie prowadzić działalności.
Projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia został 21 lipca 2016 przyjęty w Senacie.

Agent dalej sprzeda ubezpieczenie turystyczne

Dzięki działaniom PIT agenci turystyczni nie zostaną wyeliminowani z rynku sprzedaży ubezpieczeń turystycznych. Po osiągnięciu kompromisu na poziomie europejskim, PIT była jedyną instytucją branżową zaangażowaną w prace na szczeblu krajowym. Ponieważ dyrektywa, z zapisów której udało się wyłączyć agentów turystycznych, ma charakter minimalnej harmonizacji, Polska ma prawo na poziomie krajowym wprowadzić ostrzejsze przepisy. Takie też były plany Ministerstwa Finansów, jednak po interwencji Izby, branża turystyczna będzie wyłączona spod przepisów ustawy.

Cios w szarą strefę w turystyce młodzieżowej

Na skutek działań Izby dziesiątki podmiotów organizujących dotychczas nielegalnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży zaczęło rejestrować działalność organizatora bądź rezygnować z organizacji wypoczynku. W 2016 roku pozytywnie zakończyły się starania PIT o wprowadzenie szeregu istotnych dla branży zmian w prawie oświatowym. Została zmieniona ustawa o systemie oświaty w aspekcie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiany te weszły w życie przed wakacjami, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprez turystycznych, jakimi są kolonie i obozy poprzez dokładną weryfikację organizatora przy zgłaszaniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Nowa umowa agencyjna z LOT odroczona

Dzięki działaniom PIT PLL LOT odłożył w czasie obowiązek podpisania nowej umowy agencyjnej. Plany zakładały, że od 1 lipca agenci otrzymają do podpisania nową umowę, w której nałożony na nich zostanie obowiązek przekazywania przewoźnikowi wystawionych faktur, na których sprzedawcą będzie wykazany PLL LOT S.A., a wystawcą agent. Ma to związek z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. PIT we współpracy ze Zrzeszeniem Agentów IATA, podjęła działania mające na celu ochronę interesów agentów. Dzięki prowadzonym negocjacjom termin wprowadzenia nowej umowy został odłożony w czasie, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie.

Biura nie muszą szacować zaliczek

Polska Izba Turystyki wygrała proces w WSA w sprawie marży od zaliczek. W wydanym 12 maja 2016 r. wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów potwierdzając stanowisko Polskiej Izby Turystyki oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż na moment jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania.
Ponadto sąd potwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy podatkowe – wbrew opinii Ministra Finansów – nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki należnego podatku VAT. Omawiany wyrok został co prawda wydany w indywidualnej sprawie, jednak utrwalił kształtujący się już kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie.

UE nie nałoży nowych obowiązków na agentów

Na skutek lobbingu w ECTAA branża turystyczna została wyłączona spod zakresu Dyrektywy w sprawie PNR, która została przyjęta w kwietniu 2016 r. Dzięki tym staraniom, to kraje członkowskie zdecydują czy nakładać na agentów i touroperatorów obowiązek przekazywania danych pasażerów. Kolejny etap lobbingu odbędzie się na poziomie wdrażania dyrektywy do prawa krajowego, jednak na razie branża uniknęła wprowadzenia tego obowiązku odgórnie na poziomie prawa unijnego.

Agenci IATA zwolnieni z obowiązków

W efekcie działań Polskiej Izby Turystyki – agenci IATA zostali zwolnieni z obowiązku uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych. Pierwszego stycznia 2016 roku weszły w życie nowe, zaostrzone kryteria finansowe oceny agentów IATA w Polsce. Każde biuro – w zależności od osiągniętych wskaźników finansowych – musiało przedstawić o gwarancję bankową, pokrywającą ryzyko sprzedaży biletów. Uzyskanie gwarancji jest bardzo trudne, wymagane są wysokie zabezpieczenia, ponadto gwarancje te są kosztowne.
W celu uniknięcia tych bardzo wysokich obciążeń finansowych od 1 stycznia 2016 ponad 80% polskich biur podróży – agentów IATA przystąpiło do programu IATA Agency Default Insurance (ubezpieczenie od ryzyka niewykonania zobowiązania przez agencję IATA). Program ten obejmuje ubezpieczenie 100% rocznej sprzedaży biletów lotniczych, zaś jego koszt dla biura podróży – to 3 zł od jednego sprzedanego biletu

Polski wiceprezes ECTAA

Prezes PIT Paweł Niewiadomski został wiceprezesem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży (ECTAA) w kadencji 2016-2018. Prezes PIT jest jedynym przedstawicielem naszego regionu oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej. Paweł Niewiadomski jest Wiceprezesem ECTAA po raz trzeci. W poprzednich latach pełnił tę funkcję w kadencji 2004 – 2006 oraz w kadencji 2010 – 2012.
Dzięki mocnej pozycji PIT w ECTAA udaje się wprowadzić w wielu sprawach polski punkt widzenia, lepiej reprezentować członków na forum międzynarodowym i poruszyć wiele spraw istotnych z punktu widzenia polskiej branży.

Nowi partnerzy międzynarodowi

W 2016 roku Polska Izba Turystyki nawiązała nowe relacje z ważnymi partnerami na arenie międzynarodowej. Nawiązano partnerstwo z grecką firmą North Events, czego efektem było I Forum Polsko-Greckie, podpisano porozumienie o współpracy z Kazachstanem. Przedstawiciele PIT brali udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach oraz rozmowach z przedstawicielami m.in.: Dubaju, Cypru, Turcji, Tunezji, Egiptu, Rumunii i Niemiec. Podjęte zostały starania o wspólne organizowanie wydarzeń dla członków izby. Rozmowy te mają zaowocować w latach kolejnych.

Organizacja wydarzeń w kraju

PIT była w 2016 bardzo aktywna jeśli chodzi o organizację i udział w wydarzeniach branżowych w Polsce. Zorganizowano I Kongres Pilotażu i Przewodnictwa, który przyciągnął mnóstwo chętnych. Współorganizowano Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy, a także konferencje w Augustowie i Zabrzu. Przedstawiciele PIT brali udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, reprezentowali izbę podczas targów i posiedzeń komisji sejmowych.

Rozszerzenie oferty szkoleniowej

W roku 2016 PIT była organizatorem i współorganizatorem wielu szkoleń dla branży.
Na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie współpracy z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych i Instytutem Modzelewskiego przy organizacji szkoleń dla branży w sprawie VAT w turystyce. Specjalistyczne spotkania cieszyły się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców, PIT obserwuje ciągłe zapotrzebowanie w branży na tego typu wydarzenia.

Reakcja na sytuacje kryzysowe

W 2016 roku kontynuowano prace nad udoskonaleniem polityki medialnej i informacyjnej, szczegółowo opisane w sprawozdaniu za rok 2015. PIT usprawniła procedurę zarządzania kryzysowego, która w 2016 roku została wdrożona m.in. podczas kryzysu w Turcji w szczycie sezonu letniego. Na skutek wyważonej reakcji PIT i skoordynowanych działań informacyjnych zniwelowano po części negatywny dla branży wydźwięk tych wydarzeń.

Nowoczesna organizacja pracy

Kontynuowano również zmiany w Biurze Wykonawczym PIT. Dokończono wdrożenie CRM Vision i całkowicie oparto pracę już wyłącznie na tym systemie. Dzięki temu pracownicy BW mogą sprawniej administrować bazą danych członków oraz sprawami finansowymi.

PIT na targach Lato 2017

Zakończyła się 22. Edycja Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2017, na których jak co roku Polska Izba Turystyki prezentowała ofertę swoich członków. Gospodarzem stoiska był Mazowiecki Oddział Polskiej Izby Turystyki.

Polska Izba Turystyki aktywnie uczestniczyła w targach Lato 2017, odbywających się jeszcze w tym roku w w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, przy ul. Marsa 56c. Na stoisku PIT odbywały się spotkania z członkami Prezydium, liczne rozmowy biznesowe, można też było zapoznać się z ofertą członków PIT, m.in.: Agencji Turystycznej Wonderlands, Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, MerlinX oraz OST Gromady.

Prezes PIT Paweł Niewiadomski brał udział w oficjalnym otwarciu targów. Podczas swojego przemówienia nawiązywał do wieloletniej współpracy Izby z MT Targi Polska oraz do nadchodzącego sezonu letniego. „Cieszę się mogąc stwierdzić przy tej okazji, że polska branża turystyczna jest – mimo wielu niesprzyjających okoliczności – jest w coraz lepszej kondycji a tegoroczny sezon letni zapowiada się znakomicie, zarówno dla turystyki krajowej jak i zagranicznej. Życzę Państwu udanych targów, wielu owocnych rozmów oraz pomyślnego lata 2017” – mówił Paweł Niewiadomski.

Przedstawiciele PIT, w tym prezes Izby, brali też udział w konferencji ” Lato 2017 – Czy turystyka wyjazdowa sięgnie po kolejny rekord?” zorganizowana przez portal Turystyka.rp.pl.

Najlepsze produkty turystyczne 2016

Kapituła Konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny” wybrała 10 najlepszych produktów turystycznych. Ponadto przyznała 3 wyróżnienie oraz Złoty Certyfikat POT.  Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2016 roku otrzymały następujące produkty turystyczne:

ZŁOTY CERTYFIKAT POT:

INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki

industriada

Tego jeszcze nie było! W województwie śląskim możesz stanąć oko w oko z najciekawszymi zabytkami techniki. Latem swoje wrota otwierają kopalnie, fabryki, browary, osiedla robotnicze, kolejki wąskotorowe, wieże wyciągowe czy śluzy wodne. Industriada to jedyny w Polsce festiwal kultury dziedzictwa przemysłowego. Organizowany jest z prawdziwym rozmachem. Każdy uczestnik może odwiedzić 44 obiekty industrialne w 27 miejscowościach na Górnych Śląsku. Ale to nie koniec. Całemu wydarzeniu towarzyszy aż 400 zorganizowanych imprez. Nie zabraknie koncertów, animacji dla dzieci i dorosłych, spektakli, wystaw, konkursów, kreatywnych warsztatów oraz specjalnych programów zwiedzania. Każda edycja Industraidy ma inny motyw przewodni. W zeszłym roku były to przemysłowe legendy. Chcesz się przekonać na co położą nacisk organizatory podczas najbliższego festiwalu? Przybywaj w czerwcu na Górny Śląsk i wczuj się w jego przemysłowy klimat.

www.industriada.pl

 

CERTYFIKATY POT:

Exploseum – wybuchowa historia do odkrycia w Bydgoszczy

exploseum

Masz ochotę na dawkę naprawdę mocnych wrażeń? Lubisz tajemnicze miejsca i historie z dreszczykiem? Zapraszamy do niezbadanych rejonów Puszczy Bydgoskiej, gdzie pośród bujnej roślinności skrywa się zespół siedmiu byłych budynków fabrycznych. To w nich podczas II wojny światowej produkowano materiały wybuchowe na potrzeby III Rzeszy. Exploseum to sieć wielopoziomowych korytarzy, które ciągną się na długości 2 km. Schodząc w głąb ziemi możesz poczuć powiew historii wprost na swojej skórze, gdyż czas już dawno stanął tutaj w miejscu. Ekspozycja ukazuje losy 4 tys. osób pracujących w tej niemieckiej fabryce. Zwano ich kanarkami bądź kolibrami, ponieważ ciągły kontakt z substancjami chemicznymi powodował wystąpienie przebarwień na skórze i włosach. W dawnej fabryce DAG Bromberg możesz dodatkowo zobaczyć jak wyglądała produkcja nitrogliceryny oraz wziąć udział w pokazach chemicznych. A wszystko z głośnymi wybuchami w tle.

www.exploseum.pl 
Park Edukacji i Rozrywki FARMA ILUZJI

farma iluzji

W świecie iluzji wszystko może się wydarzyć. Odłóż na bok codzienne zajęcia i wniknij w  magiczną rzeczywistość rodem z „Alicji z Krainy Czarów”. Możliwe jest to w jedynym w Europie parku o intrygującej nazwie Farma Iluzji. Tutaj, na 5 ha malowniczego terenu zlokalizowanego w środku lasu, czeka na ciebie ponad 60 różnych atrakcji. Zrobią one duże wrażenie nie tylko na dzieciach, ale także dorośli otworzą szeroko usta ze zdumienia. I nic w tym dziwnego, gdyż egipskie muzea, budynki całkowicie przeczące prawom fizyki, labirynty i Kopalnia Złota to duża gratka dla poszukiwaczy niezwykłości. A to jeszcze nie wszystko. W obiekcie czekają na ciebie także: kolejki, karuzele, rezerwat smoków z ruchomymi figurami oraz park doświadczeń. Dodatkowo możesz wziąć udział w jednym z widowisk plenerowych bądź prawdziwym przedstawieniu sztuki iluzji. Niech magia będzie z tobą!

www.farmailuzji.pl


Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera

warszawa singer

To festiwal łączący dwa narody żyjące niegdyś obok siebie. To festiwal scalający dwie kultury: polską i żydowską. Każdego roku Warszawa, na 9 dni, zmienia swe oblicze. Staje się miastem tętniącym muzyką i mówiącym wieloma językami. Wówczas będziesz miał okazję usłyszeć jak brzmi muzyka synagogalna, ludowa, klezmerska. Dodatkowo artyści polscy i ci przybyli z zagranicy zaprezentują utwory muzyki klasycznej oraz te bardziej awangardowe. Festiwal Warszawa Singera daje jedyną w swoim rodzaju okazję, aby bliżej przyjrzeć się najnowszym trendom panującym w sztukach plastycznych, teatrze, literaturze czy filmie. Oczywiście wszystko w polsko-żydowskim klimacie. To wydarzenie, już od 2004 roku, przybliża wszystkim przybyłym  tysiącletnią historię Polaków oraz Żydów. Czy jesteś ciekawy jak zorganizowany jest Jarmark Żydowski? Co to jest Hawdala? Jak wygląda w środku synagoga oraz jakie słowa skierowałby do ciebie rabin podczas osobistej rozmowy? Jeśli twoja odpowiedź brzmi twierdząco, koniecznie weź udział w tym festiwalu, tak jak 60 tys. innych widzów.

www.festiwalsingera.pl


Gdański Teatr Szekspirowski

teatr szekspirowski

„Być albo nie być- oto jest pytanie” – ten wers z Hamleta zna chyba każdy. Już teraz na wszystkich  sympatyków twórczości Williama Shakespeare`a czeka prawdziwa gratka. W Gdańsku działa autentyczny Teatr Szekspirowski. To jedyne takie miejsce w całej Europie, gdzie angielska historia łączy się z nowoczesnymi technologiami. Obiekt jest częściową rekonstrukcją XVII-wiecznego teatru elżbietańskiego wzbogaconego o nowatorskie rozwiązania. Wyposażono go m.in. w otwierany dach, trzy kondygnacje drewnianych galerii przeznaczonych dla widzów oraz scenę, pod którą ukrytych zostało 56 platform pozwalających szybko zmienić całą dekorację. Główną misją teatru jest popularyzacja dzieł  Williama Shakespeare`a. Obejrzenie którejś z komedii czy tragedii tego artysty na tradycyjnej scenie elżbietańskiej musi być niezwykłym przeżyciem. A podczas przedstawienia wyobraźnia z pewnością sama poszybuje do XVII-wiecznej Anglii.

www.teatrszekspirowski.pl


GREEN VELO Wschodni Szlak Rowerowy

green velo

Lubisz rowerowe wyprawy? Nie wyobrażasz sobie czasu wolnego bez przejażdżki swoim jednośladem? Właśnie dla takich pasjonatów jak ty został stworzony Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO. Cała trasa to ponad 2000 km niezwykłych doznań w 5 województwach wschodniej Polski. To wyjątkowe spotkania z bogatą kulturą, smaczną kuchnią oraz nieskażoną ludzką ręką przyrodą. Na swojej trasie znajdziesz 400 zabytków, przejedziesz przez 5 parków narodowych i 15 parków krajobrazowych (tereny leśne, doliny rzek, obszary szczególniej ochrony przyrody). Twórcy szlaku stworzyli aż 12 kategorii tematycznych, w których zawarte jest ok. 100 pomysłów na jednodniowe bądź znacznie dłuższe wycieczki rowerowe. Tutaj każdy odnajdzie coś dla siebie. Bez względu na to czy jesteś typem długodystansowca czy na swój jednoślad wsiadasz tylko okazjonalnie. Co ważne Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO może poszczycić się doskonale zorganizowaną infrastrukturą. Rowerzyści spotkają na swojej trasie obiekty noclegowe, gastronomiczne oraz usługowe.

www.greenvelo.pl


Kompleks Świętokrzyska Polana

swietokrzyska polana

Jeśli szukasz miejsca, które pozwoli ci wypocząć i zagwarantuje, że spędzisz czas wolny bawiąc się doskonale, zapraszamy na ziemię świętokrzyską. To tutaj otoczony lasem wznosi się Kompleks Świętokrzyska Polana obfitujący w całe morze niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Miłośnicy podwodnego świata mogą podziwiać wyjątkowy zbiór akwariów zwany Oceaniką. W pokaźnych zbiornikach mieszczących łącznie 250 tys. litrów wody żyją najciekawsze ryby i stworzenia morskie pochodzące z całego świata. Co ciekawe zadbano o wierne odtworzenie ich środowiska naturalnego. Przenosząc się do Parku Miniatur Świętokrzysko zafundujesz sobie niezwykłą lekcję historii. Na  2400 m² zgromadzono 20 najbardziej znanych historycznych zabytków regionu. Najmłodsi znajdą coś dla siebie w ciekawie zaaranżowanej Krainie Zabawy. Park linowy, zagroda ze zwierzątkami, słusznych rozmiarów eurobungee, ruchomy dmuchany statek oraz samodzielnie sterowane łódeczki wciągną do zabawy każde dziecko.

www.swietokrzyskapolana.pl
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

muzeum piosenki opole

Polska nuta wpada w ucho. Któż z nas nie śpiewał półgłosem pod prysznicem kultowej już „Małgośki” czy nie podrygiwał przy utworach Kazika Staszewskiego. Otóż wszyscy fani polskich wokalistów powinni czym prędzej udać się do Opola, aby przeżyć wspomnień czar w Muzeum Polskiej Piosenki. Placówka znalazła swoje miejsce w opolskim amfiteatrze. Można powiedzieć, że to lokalizacja idealna, aby wprawić się w rozrywkowy nastrój. Najważniejszą częścią całego muzeum jest multimedialna wystawa, która w atrakcyjny sposób prezentuje historię polskiej piosenki. Cała muzyczna podróż rozpoczyna się na początku XX wieku i wręcz śpiewająco mknie do czasów współczesnych. Jeśli tylko przekroczysz progi muzeum możesz na krótką chwilę stać się artystą estradowym. Wystarczy, że wejdziesz do specjalnej kabiny i zaczniesz śpiewać. Wszystko, jak na porządne studio nagrań przystało, zostanie zarejestrowane. Po takiej próbie głosu należy dobrać strój sceniczny. W specjalnej szafie możesz przejrzeć kostiumy gwiazd, a następnie w wirtualnej przymierzalni wybrać coś dla siebie.

www.muzeumpiosenki.pl


Noc Kultury

noc kultury

Oto jak sztuka wychodzi na ulice. I to dosłownie. W Lublinie podczas ciepłej, czerwcowej nocy opanowuje ulice, zaułki i zapomniane miejskie zakamarki. Wszystko po to, aby wyciągnąć mieszańców i turystów z domów i obudzić ich wrażliwość na sztuki wizualne. Noc Kultury to wyjątkowy festiwal, który mobilizuje do działania i zachęca do aktywnego włączenia się w życie miasta. A naprawdę jest co odkrywać! Podczas tylko jednej nocy na obszarze Starego Miasta oraz w centrum Lublina rozgrywa się ponad 250 różnych wydarzeń, na które każdy na wstęp wolny. Z tej bogatej oferty coś dla siebie znajdą dorośli, dzieci, cudzoziemcy, niepełnosprawni oraz całe rodziny. Zarezerwuj tę jedną noc w roku na penetrację miejskich zakątków, a być może uda ci się odkryć coś niepowtarzalnego i magicznego.

www.nockultury.pl


Park Etnograficzny w Tokarni

PE TOKARNIA

Nie od dziś wiadomo, że życie na wsi toczy się wolniejszym i spokojniejszym rytmem. Taką cudownie sielską aurę znajdziesz w Parku Etnograficznym, który przycupnął w zakolu Czarnej Nidy tuż obok Chęcin. Na rozległym terenie otoczonym przez las znajduje się ponad 80 unikatowych zabytków architektury drewnianej, które powstawały od XVII do XX wieku. Z dala od głośnych miejskich arterii czekają na ciebie oryginalne chałupy, spichlerze, młyny, dwór, dom lekarza, apteka z XIX wieku oraz zagrody, gdzie zamieszkały zwierzęta gospodarskie. Do wielu obiektów możesz swobodnie wejść, aby przekonać się jak wyglądało życie ludności wiejskiej. I co ciekawe, w skansenie znajduje się konsekrowany kościół, w którym odbywają się śluby. Co na swoim wyposażeniu miał lekarz? Jakimi rzemiosłami parali się chłopi? Co skrywała w swoich czeluściach dworska kuchnia? Czego nie mogło zabraknąć w żadnej chałupie? Jesteście ciekawi? Przybywajcie zatem do Tokarni.

www.mwk.com.pl/pl/sg/nasze_obiekty/park_etnograficzny_w_tokarni


Planetarium EC1

EC1

Bezkres kosmosu przytłacza, ale rozbudza również wyobraźnię i każe marzyć o dalekich podróżach. Jeśli nocne niebo od zawsze cię fascynowało koniecznie zatrzymaj się na chwilę w Łodzi i wstąp do Planetarium EC1. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Pod kopułą znajduje się ekran sferyczny o średnicy 14 metrów, na którym zobaczysz cały ogrom kosmosu. Przesuwające się przed oczami planety, obłoki gazu, całe gromady galaktyk. Takie widoki sprawią, że wbijesz się w fotel i szeroko otworzysz oczy ze zdumienia. Czasami aż trudno uwierzyć jakie niezwykłości krążą gdzieś wysoko nad naszymi głowami. W planetarium odbywają się różnorakie pokazy. Dotyczą one zagadnień naukowych, astronautyki, wynalazków, historii, rozwoju cywilizacji oraz, rzecz jasna, kosmosu. A cała ta przyjemność dostępna jest sześć razy w tygodniu. Gotowi na prawdziwe morze spadających gwiazd?

www.ec1lodz.pl


Wyróżnienia otrzymali:

Piknik Szybowcowy w Lesznie

piknik szybowcowy

Niesamowite podniebne ewolucje, zapierające dech w piersiach akrobacje i nocne pokazy. Taką dawkę emocji zapewnia Piknik Szybowcowy organizowany w Lesznie.

www.piknikszybowcowy.pl


Strefa MTB Sudety

MTB Sudety

Trasy w Sudetach stworzone specjalnie dla fanów rowerów górskich. Śmiałkowie mają do przejechania 500 km. A wszystko w ciekawym otoczeniu przyrodniczym z Górami Sowymi i wieloma zabytkami w tle.

www.strefamtbsudety.pl


Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

zamek ksiazat pom

Majestatyczny renesansowy zamek stał się prawdziwą sceną kulturalną Szczecina. Tutaj odbywają się pokazy filmowe, przedstawienia teatralne, wernisaże, promocje książek i koncerty.

www.zamek.szczecin.pl

Źródło: https://www.polska.travel/pl

 

PIT na Tour Salon 2017

W dniach od 17 do 19 lutego br. serdecznie zapraszamy Państwa na stoisko Polskiej Izby Turystyki (hala 7, stoisko 19 ) na XXVIII Targach Regionów i Produktów Tour Salon 2017, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1

Na naszym stoisku do Państwa dyspozycji będą Członkowie Prezydium PIT. Zachęcamy do przyjścia i podzielenia się swoimi uwagami oraz do wymiany poglądów na temat aktualnych działań Izby i bieżących problemów branży.

Ponadto ponownie zapraszamy Państwa do udziału w debacie Nowa Dyrektywa UE szanse i zagrożenia dla branży turystycznej. Prezentacja i dyskusja , którą organizuje podczas targów Polska Izba Turystyki. Spotkanie poprowadzi Paweł Niewiadomski, prezes PIT, wiceprezes ECTAA.

Debata odbędzie się w sobotę 18.02.2017 o godzine 11.00 w pawilonie 7 w Sali B. U dział w spotkaniu jest bezpłatny, o bowiązuje rejestracja: paulina.szczesiak@mtp.pl

Raport: jak wypoczywali Polacy w 2016 roku

Przede wszystkim do Grecji, Hiszpanii i Bułgarii. Samolotem, we dwoje – troje, najchętniej w lipcu i przede wszystkim w Europie a nie w krajach arabskich czy Turcji. Tak wypoczywał w 2016 roku statystyczny polski turysta według Raportu Podróżnika opracowanego przez Travelplanet.pl.

Jak wynika z raportu, w zeszłym roku średni koszt rezerwacji wzrósł o blisko 3 procent. „To cena, jaką turyści zapłacili za zmianę wieloletnich preferencji dotyczących kierunków podróży. […[ Warto zauważyć, że na przestrzeni dekady wartość rezerwacji wzrosła o ok. 17 proc, podczas gdy przeciętna płaca w Polsce rosła w tym czasie blisko cztery razy szybciej. Wakacje z roku na rok stają się dla polskich turystów relatywnie tańsze.” – czytamy w raporcie.

W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków zaszły istotne zmiany, z jednym wyjątkiem: Grecji, która umocniła się na pozycji lidera. Od 2012 roku urosła z 20 proc. frekwencji do ponad 36 proc., gdy w tym czasie Egipt spadł z pułapu ponad 30 proc. do nieco ponad 5 proc. Tuż za Grecją uplasowała się Hiszpania. Dekoniunktura dopadła natomiast kraje arabskie i Turcję. Z ok 30 proc. turystów, którzy w sumie odwiedzili w 2015 Turcję, Egipt, Tunezję i Maroko w 2016 roku pozostało niecałe 15 proc. Odkryciem roku okazała się Albania, która wskoczyła do dziesiątki najpopularniejszych kierunków.

Na wakacje z biurami podróży wyjechało o 11 proc. więcej turystów niż rok wcześniej. Od lat nie zmienia się charakter turystycznych wypraw z biurami podróży. Na wypoczynek udajemy się przede wszystkim samolotem.

MSiT zapowiada powstanie Społecznej Rady Turystyki

logoMinister Sportu i Turystyki Witold Bańka zapowiedział podczas konferencji prasowej, że przy MSiT powstanie złożona z ekspertów Społeczna Rada Turystyki.

Minister zapowiedział również nowelizację ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, intensywne prace nad ustawą o usługach turystycznych. Społeczna Rada Turystyki będzie to „ciało konsultacyjne i doradcze Ministra. Będą w niej mieli swoja reprezentację eksperci szeroko rozumianej branży turystycznej, Rada będzie wspierać Ministra w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju.”

Ponadto, Witold Bańka mówiąc o planach na 2017 rok powiedział: “Trwają prace nad zmianą przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Chodzi o dopasowanie przepisów obowiązujących w Polsce do wymagań UE. Państwa członkowskie mają obowiązek opublikowania nowych przepisów do 1 stycznia 2018 roku. […]

Polska Organizacja Turystyczna będzie nowoczesną agencją promocji turystyki w kraju i za granicą. Konieczne jest nadanie nowych kompetencji oraz zwiększenie skuteczności działań w obszarze turystyki. Wprowadzone będą rzeczywiste narzędzia nadzoru ze strony ministra.”

NSA potwierdza: biura nie muszą szacować marży

Wyrok NSA z grudnia ubiegłego roku potwierdza stanowisko Polskiej Izby Turystyki, zgodnie z którym biura podróży nie muszą szacować marży od zaliczek.

logoProblem obowiązku szacowania marży od zaliczek powstał w styczniu 2014 po zmianie ustawy o VAT. Usunięcie zapisu o szczególnym momencie powstania obowiązku podatkowego utrudniło życie biurom podróży. Organy podatkowe zaczęły wymagać od przedsiębiorców, by naliczali VAT za sprzedaną usługę już w momencie pobierania zaliczki od klienta. De facto oznaczało to, że biura musiałyby szacować, jaką marżę uzyskają od sprzedaży usługi i obliczać wysokość podatku na podstawie tej niemożliwej do przeprowadzenia prognozy.

Interpretacje przepisów stosowane przez organy podatkowe zostały zaskarżone do WSA przez Polską Izbę Turystyki oraz kilka innych podmiotów z branży. W wyrokach sąd kilkakrotnie potwierdził stanowisko, zgodnie z którym w momencie pobierania zaliczki nie powstaje obowiązek podatkowy. Dziś stanowisko to potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną Ministerstwa Finansów dotyczącą jednego z wyroków wydanych przez WSA na korzyść branży turystycznej. Wyrok ten podważył zasadność naliczania VAT od zaliczek w przypadku stosowania procedury VAT-marża. Stanowisko dotyczące nieuzasadnionego obowiązku naliczania VAT od zaliczek, które od początku prezentowała PIT zostało zatem potwierdzone.

Obecnie oczekujemy na publikację orzeczenia, które po analizie będzie podstawą do zaproponowania przez PIT rozwiązań skierowanych do Ministerstwa Finansów, które przywróciłyby normalne funkcjonowanie przedsiębiorców w branży turystycznej.