Intensywny rok dla PIT

Rok 2016 był jednym z najbardziej aktywnych okresów w wieloletniej działalności PIT w zakresie działań legislacyjnych. Pokazał jasno, jak istotna jest rola Izby jako jedynej instytucji pilnującej interesów branży na polu legislacyjnym. W wielu wypadkach to wyłącznie Izba stała pomiędzy branżą turystyczną a absurdami prawnymi, które – gdyby nie zostały w porę zauważone – mogłyby sparaliżować działalność przedsiębiorców.  Gdyby nie ostry sprzeciw PIT i zaangażowanie Izby w wyeliminowanie niekorzystnych dla branży rozwiązań legislacyjnych, projekty najważniejszych dla branży turystycznej ustaw mogły zawierać m.in:

 • ograniczenie możliwości dystrybucji ubezpieczeń turystycznych przez biura podróży
 • obowiązek objęcia opiekunów grup minimalną stawką godzinową
 • uciążliwe dla agentów i touroperatorów obowiązki dotyczące przekazywania danych pasażerów lotniczych
 • obowiązek uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych przez agentów IATA
 • utrzymanie obowiązku zawierania w umowie o imprezę turystyczną precyzyjnych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy.

PIT zdołała też wprowadzić kilka korzystnych zmian do ustawy o TFG mimo bardzo nieprzychylnej postawy ze strony legislatorów (choć TFG dalej nie jest rozwiązaniem, o które zabiegaliśmy). Prace nad kolejnymi aktami prawnymi, w tym nad ustawą o imprezach turystycznych trwają, a Izba dalej spełnia swoją rolę bufora pomiędzy branżą turystyczną a szkodliwym prawodawstwem. Dla przykładu, choć prace nad ustawą trwały kilkanaście miesięcy, właściwe konsultacje społeczne – zaledwie 10 dni roboczych. Jedynie odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wieloletnia praca ekspertów PIT pozwoliły zgłosić kilkadziesiąt uwag i poprawek do tej ustawy.

Miliony zaoszczędzone na stawce minimalnej

Dzięki działaniom PIT touroperatorzy zaoszczędzą miliony złotych rocznie, nie mając obowiązku trzymania się ustawowej minimalnej stawki godzinowej dla opiekunów grup turystycznych. Piloci i przewodnicy również – wbrew pierwszemu wrażeniu – zyskają na wyłączeniu spod zakresu ustawy, ponieważ gdyby ta weszła w życie w proponowanym kształcie, touroperatorzy byliby zmuszeni do zatrudniania ich na o wiele gorszych warunkach bądź nie byliby w ogóle w stanie prowadzić działalności.
Projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę-zlecenie i w ramach samozatrudnienia został 21 lipca 2016 przyjęty w Senacie.

Agent dalej sprzeda ubezpieczenie turystyczne

Dzięki działaniom PIT agenci turystyczni nie zostaną wyeliminowani z rynku sprzedaży ubezpieczeń turystycznych. Po osiągnięciu kompromisu na poziomie europejskim, PIT była jedyną instytucją branżową zaangażowaną w prace na szczeblu krajowym. Ponieważ dyrektywa, z zapisów której udało się wyłączyć agentów turystycznych, ma charakter minimalnej harmonizacji, Polska ma prawo na poziomie krajowym wprowadzić ostrzejsze przepisy. Takie też były plany Ministerstwa Finansów, jednak po interwencji Izby, branża turystyczna będzie wyłączona spod przepisów ustawy.

Cios w szarą strefę w turystyce młodzieżowej

Na skutek działań Izby dziesiątki podmiotów organizujących dotychczas nielegalnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży zaczęło rejestrować działalność organizatora bądź rezygnować z organizacji wypoczynku. W 2016 roku pozytywnie zakończyły się starania PIT o wprowadzenie szeregu istotnych dla branży zmian w prawie oświatowym. Została zmieniona ustawa o systemie oświaty w aspekcie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiany te weszły w życie przed wakacjami, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprez turystycznych, jakimi są kolonie i obozy poprzez dokładną weryfikację organizatora przy zgłaszaniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty.

Nowa umowa agencyjna z LOT odroczona

Dzięki działaniom PIT PLL LOT odłożył w czasie obowiązek podpisania nowej umowy agencyjnej. Plany zakładały, że od 1 lipca agenci otrzymają do podpisania nową umowę, w której nałożony na nich zostanie obowiązek przekazywania przewoźnikowi wystawionych faktur, na których sprzedawcą będzie wykazany PLL LOT S.A., a wystawcą agent. Ma to związek z wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego. PIT we współpracy ze Zrzeszeniem Agentów IATA, podjęła działania mające na celu ochronę interesów agentów. Dzięki prowadzonym negocjacjom termin wprowadzenia nowej umowy został odłożony w czasie, dopóki nie zostanie zawarte porozumienie w tej sprawie.

Biura nie muszą szacować zaliczek

Polska Izba Turystyki wygrała proces w WSA w sprawie marży od zaliczek. W wydanym 12 maja 2016 r. wyroku (sygn. III SA/Wa 1767/15) sąd uchylił niekorzystną interpretację Ministra Finansów potwierdzając stanowisko Polskiej Izby Turystyki oraz słuszność zarzutów przedstawionych w skardze. Zdaniem sądu, otrzymanie zaliczki na poczet świadczonej usługi turystyki opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT, gdyż na moment jej otrzymania nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania.
Ponadto sąd potwierdził, że obecnie obowiązujące przepisy podatkowe – wbrew opinii Ministra Finansów – nie przewidują obowiązku szacowania podstawy opodatkowania w celu wyliczenia i zadeklarowania przez podatnika świadczącego usługi turystyki należnego podatku VAT. Omawiany wyrok został co prawda wydany w indywidualnej sprawie, jednak utrwalił kształtujący się już kierunek linii orzeczniczej sądów administracyjnym w tym zakresie.

UE nie nałoży nowych obowiązków na agentów

Na skutek lobbingu w ECTAA branża turystyczna została wyłączona spod zakresu Dyrektywy w sprawie PNR, która została przyjęta w kwietniu 2016 r. Dzięki tym staraniom, to kraje członkowskie zdecydują czy nakładać na agentów i touroperatorów obowiązek przekazywania danych pasażerów. Kolejny etap lobbingu odbędzie się na poziomie wdrażania dyrektywy do prawa krajowego, jednak na razie branża uniknęła wprowadzenia tego obowiązku odgórnie na poziomie prawa unijnego.

Agenci IATA zwolnieni z obowiązków

W efekcie działań Polskiej Izby Turystyki – agenci IATA zostali zwolnieni z obowiązku uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych. Pierwszego stycznia 2016 roku weszły w życie nowe, zaostrzone kryteria finansowe oceny agentów IATA w Polsce. Każde biuro – w zależności od osiągniętych wskaźników finansowych – musiało przedstawić o gwarancję bankową, pokrywającą ryzyko sprzedaży biletów. Uzyskanie gwarancji jest bardzo trudne, wymagane są wysokie zabezpieczenia, ponadto gwarancje te są kosztowne.
W celu uniknięcia tych bardzo wysokich obciążeń finansowych od 1 stycznia 2016 ponad 80% polskich biur podróży – agentów IATA przystąpiło do programu IATA Agency Default Insurance (ubezpieczenie od ryzyka niewykonania zobowiązania przez agencję IATA). Program ten obejmuje ubezpieczenie 100% rocznej sprzedaży biletów lotniczych, zaś jego koszt dla biura podróży – to 3 zł od jednego sprzedanego biletu

Polski wiceprezes ECTAA

Prezes PIT Paweł Niewiadomski został wiceprezesem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży (ECTAA) w kadencji 2016-2018. Prezes PIT jest jedynym przedstawicielem naszego regionu oraz krajów Grupy Wyszehradzkiej. Paweł Niewiadomski jest Wiceprezesem ECTAA po raz trzeci. W poprzednich latach pełnił tę funkcję w kadencji 2004 – 2006 oraz w kadencji 2010 – 2012.
Dzięki mocnej pozycji PIT w ECTAA udaje się wprowadzić w wielu sprawach polski punkt widzenia, lepiej reprezentować członków na forum międzynarodowym i poruszyć wiele spraw istotnych z punktu widzenia polskiej branży.

Nowi partnerzy międzynarodowi

W 2016 roku Polska Izba Turystyki nawiązała nowe relacje z ważnymi partnerami na arenie międzynarodowej. Nawiązano partnerstwo z grecką firmą North Events, czego efektem było I Forum Polsko-Greckie, podpisano porozumienie o współpracy z Kazachstanem. Przedstawiciele PIT brali udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach oraz rozmowach z przedstawicielami m.in.: Dubaju, Cypru, Turcji, Tunezji, Egiptu, Rumunii i Niemiec. Podjęte zostały starania o wspólne organizowanie wydarzeń dla członków izby. Rozmowy te mają zaowocować w latach kolejnych.

Organizacja wydarzeń w kraju

PIT była w 2016 bardzo aktywna jeśli chodzi o organizację i udział w wydarzeniach branżowych w Polsce. Zorganizowano I Kongres Pilotażu i Przewodnictwa, który przyciągnął mnóstwo chętnych. Współorganizowano Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy, a także konferencje w Augustowie i Zabrzu. Przedstawiciele PIT brali udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, reprezentowali izbę podczas targów i posiedzeń komisji sejmowych.

Rozszerzenie oferty szkoleniowej

W roku 2016 PIT była organizatorem i współorganizatorem wielu szkoleń dla branży.
Na szczególną uwagę zasługuje kontynuowanie współpracy z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych i Instytutem Modzelewskiego przy organizacji szkoleń dla branży w sprawie VAT w turystyce. Specjalistyczne spotkania cieszyły się dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców, PIT obserwuje ciągłe zapotrzebowanie w branży na tego typu wydarzenia.

Reakcja na sytuacje kryzysowe

W 2016 roku kontynuowano prace nad udoskonaleniem polityki medialnej i informacyjnej, szczegółowo opisane w sprawozdaniu za rok 2015. PIT usprawniła procedurę zarządzania kryzysowego, która w 2016 roku została wdrożona m.in. podczas kryzysu w Turcji w szczycie sezonu letniego. Na skutek wyważonej reakcji PIT i skoordynowanych działań informacyjnych zniwelowano po części negatywny dla branży wydźwięk tych wydarzeń.

Nowoczesna organizacja pracy

Kontynuowano również zmiany w Biurze Wykonawczym PIT. Dokończono wdrożenie CRM Vision i całkowicie oparto pracę już wyłącznie na tym systemie. Dzięki temu pracownicy BW mogą sprawniej administrować bazą danych członków oraz sprawami finansowymi.

Lato nad Wartą – najlepiej

Plażing w mieście? Tylko nad Wartą! Sprawdź co, gdzie i jak?

Plaże miejskie w Poznaniu oficjalnie otwarte. Bo niby gdzie ma się toczyć letni relaks w mieście jeśli nie nad Wartą. W tym roku na wszystkich spragnionych lata czekają plaże miejskie na Szelągu, Chwaliszewie oraz Wildzie. A tam oczywiście leżaki, hamaki, parasole, strefy grillowe, sprzęt do tenisa stołowego, a nawet jacuzzi. Do tego bogata oferta wydarzeń – m.in. koncerty, warsztaty czy turnieje piłki plażowej. Chcecie być na bieżąco? Odwiedzajcie te adresy:
bit.ly/PlazaMiejskaSzelag
bit.ly/PlazaMiejskaChwaliszewo
bit.ly/PlazaMiejskaWilda

fot Michał Kaczmarek

Zapisz

Zapisz

WZD PIT przyjęło kierunek zmian w izbie

Większa dostępność Izby dla jej członków, sprawniejsze zarządzanie oraz zobowiązanie zarządu do wdrożenia modernizacji w funkcjonowaniu PIT – to najważniejsze zmiany i postanowienia przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Coroczne zebranie delegatów reprezentujących członków Izby odbyło się 24 maja 2017 r. w warszawskim hotelu Felix. Podczas walnego zgromadzenia delegaci wysłuchali sprawozdania prezesa PIT z działalności Rady Naczelnej w 2016 r., sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Skarbnika PIT oraz przyjęli prowizorium budżetowe na rok 2017.

Przedstawiając sprawozdanie z działalności, prezes PIT podkreślił, że obecnie najważniejszą rolą PIT jest monitorowanie bieżących prac legislacyjnych oraz pilnowanie interesów branży. Przypomniał, że w 2016 r. PIT była często jedynym samorządem branżowym, który na poziomie legislacji europejskiej i krajowej reagował na absurdy prawne szykowane dla przedsiębiorców.

Gdyby nie ostry sprzeciw PIT i zaangażowanie Izby w wyeliminowanie niekorzystnych dla branży rozwiązań legislacyjnych, projekty najważniejszych dla branży turystycznej ustaw mogły zawierać m.in:

 • ograniczenie możliwości dystrybucji ubezpieczeń turystycznych przez biura podróży
 • obowiązek objęcia opiekunów grup minimalną stawką godzinową
 • uciążliwe dla agentów i touroperatorów obowiązki dotyczące przekazywania danych pasażerów lotniczych
 • obowiązek uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych przez agentów IATA.
 • utrzymanie obowiązku zawierania w umowie o imprezę turystyczną precyzyjnych informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia imprezy

Prezes PIT przytoczył kilka najważniejszych pozytywnych zmian dla branży będących efektem działań PIT: Miliony zaoszczędzone przez przedsiębiorców w wyniku nieobjęcia opiekunów grup stawką minimalną, możliwość sprzedaży ubezpieczeń turystycznych przez agentów na dotychczasowych warunkach, wyeliminowanie z projektu ustawy o imprezach turystycznych części zapisów niezgodnych z Dyrektywą EU, znaczne ograniczenie działalności szarej strefy w turystyce młodzieżowej, odroczenie wprowadzenia nowej umowy z PLL LOT dla agentów IATA, zwolnienie agentów IATA z obowiązku uzyskiwania kosztownych gwarancji bankowych oraz z obowiązku corocznego badania bilansu przez biegłych księgowych.

Paweł Niewiadomski zreferował również działalność Izby na arenie międzynarodowej, nawiązane kontakty z nowymi partnerami, przypomniał najważniejsze wydarzenia organizowane przez PIT oraz podsumował działania wizerunkowe Izby.

Po przyjęciu sprawozdania przyszedł czas na dyskusję o kształcie przyszłej działalności Polskiej Izby Turystyki. Andrzej Kindler zaprezentował autorski projekt prezesa PIT, zakładający korekty w funkcjonowaniu organizacji oraz zobowiązujący władze Izby do przygotowania kolejnych reform. Celem tych zmian ma być doprecyzowanie roli Izby w dzisiejszej sytuacji rynkowej, otwarcie się Izby na swoich członków i na mniejsze firmy, a także usprawnienie zarządzania organizacją.

Część zmian Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło od razu, pozostałe będą przygotowywane przez Radę Naczelną i zaproponowane podczas kolejnych walnych zgromadzeń.

Ważną modyfikacją w statucie przyjętą przez WZD jest powrót do formuły walnych zgromadzeń otwartych dla wszystkich członków Izby. Dzięki rezygnacji z reprezentowania oddziałów przez delegatów, na kolejnych walnych zgromadzeniach każdy z członków PIT będzie mógł zabrać głos w ważnej dla niego sprawie oraz aktywniej uczestniczyć w pracach Izby.

Zrezygnowano również z konieczności utrzymywania konkretnej liczby stałych komisji, dzięki czemu będzie można je powoływać wyłącznie wtedy gdy zajdzie taka faktyczna potrzeba. To pozwoli lepiej zorganizować pracę w PIT tak, aby skupić się na konkretnych celach i problemach.

Dokonano też zmian statutowych dotyczących składu prezydium Izby, dając możliwość rozszerzenia jego składu do 10 osób. Zmieniono też nazwę Rady Naczelnej, która od tej pory będzie funkcjonowała jako „Rada Izby”.
Dokonano też korekty doprecyzowującej tryb zwołania Walnego Zgromadzenia PIT w przypadku gdy nie jest to walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.

WZD zobowiązało też radę naczelną do opracowania stosownych rozwiązań:

 • nowej formuły naliczania składek członkowskich ze wskazaniem konieczności przejęcia ciężaru finansowania działań legislacyjnych przez największe podmioty i zwiększenie dostępności do izby dla małych podmiotów
 • regulaminu członkostwa w izbie porządkującego stan obecny i otwierającego izbę na potencjalnych członków, wskazującego aspekty aktywności izby, której poszczególne grupy członków mogą oczekiwać
 • kompleksowej aktualizacji statutu izby, otwierającego ją na obecne wyzwania, zwiększającego wpływ członków na izbę, wprowadzającego skuteczniejszą strukturę zarządzania.

WZD zobowiązało też Radę do dalszego zabiegania o poprawienie projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, mimo zakończenia etapu konsultacji społecznych.