Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT

Paweł Niewiadomski będzie prezesem izby przez kolejne cztery lata. Podczas XXVIII Walnego Zgromadzenia PIT Delegaci rozliczyli poprzednią kadencję władz izby, wybrali nowych członków Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej oraz przyjęli założenia programowe na kolejne cztery lata działalności.

Logo-PITW piątek 13 maja w Łodzi odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki, będące jednocześnie XXVIII Walnym Zgromadzeniem PIT. Partnerem wydarzenia było miasto Łódź, a obrady odbywały się w nowym obiekcie EC1.

Obrady uświetniła obecność zaproszonych gości: Senatora RP Ryszarda Bonisławskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, Wiceprezydenta Łodzi, Krzysztofa Piątkowskiego, Posła na Sejm V, VI i VII Kadencji Andrzeja Gut-Mostowego, Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Joanny Jędrzejewskiej Debortoli, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Wojciecha Fedyka, Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Jana Korsaka, Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomieja Walasa, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabeli Stelmańskiej, Dyrektora Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki Ahmeda Meddeba, Dyrektora Niemieckiej Centrali Turystyki Tomasza Pędzika. Na sali obecni byli również przedstawiciele mediów branżowych.

„Dzisiejsze Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki głównego i naturalnego partnera osób za turystykę odpowiedzialnych, jest zgromadzeniem wyborczym, które rozpoczyna kadencję nowych władz naczelnych Izby w latach 2016-2020. Rok 2016 i następny będą okresem tworzenia nowego prawa turystycznego, które zastąpi ustawę o usługach turystycznych z 1997 roku, mającą rodowód w unijnej dyrektywie sprzed ćwierćwiecza.” – powiedział w swoim powitalnym przemówieniu Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

„Mamy nadzieję, że przepisy, do których udało się przekonać instytucje unijne w ramach reprezentowania Polski przez Polską Izbę Turystyki w Europejskim Stowarzyszeniu Narodowych Związków Biur Podróży w Unii Europejskiej ECTAA, korzystnych dla branży turystycznej – uda się w prawidłowy i jednoznaczny sposób implementować do polskiego prawodawstwa jak najszybciej.”

Paweł Niewiadomski przypomniał też, że Polska Izba Turystyki od lat domaga się należytego traktowania turystyki jako ważnej gałęzi gospodarki. „Oznacza to również ochronę branży przed działalnością szarej strefy. To powinien być jeden z priorytetów administracji rządowej, gdyż za uregulowaniem problemu szarej strefy stoi również obowiązek Państwa ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją.”

„Mamy świadomość, że branża turystyczna, mimo tak dużego wpływu na PKB jest niejednolita, rozdrobniona a można nawet powiedzieć, że słaba. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie tego faktu przez decydentów. Zdarzały się już próby eliminacji Polskiej Izby Turystyki i zastępowania jej przez kanapowe organizacje reprezentujące kilkunastu przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę, że branża turystyczna jest częścią gospodarki regulowanej – nie sprawdza się model, w którym przynależność do organizacji samorządu gospodarczego Turystyki nie jest wymagana.” – dodał. Podkreślił też zasługi przedsiębiorców, którzy mimo niesprzyjających warunków działają i rozwijają się przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Do tego jak ważna będzie współpraca branży z administracją państwową nawiązali w swoich wystąpieniach również Minister Dawid Lasek i prezes POT Wojciech Fedyk. Obaj zadeklarowali chęć utrzymywania partnerskich relacji z PIT i podkreślili, że dobre relacje z przedstawicielami branży będą dla MSiT i POT kluczowe.

Zasłużeni działacze PIT zostali odznaczeni Krzyżami Zasługi. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Minister Dawid Lasek. Złotym Krzyżem zasługi wyróżniono Remigiusza Dróżdża, Brązowym Krzyżem Zasługi natomiast: Jerzego Banata, Cezarego Kasprowicza i Krzysztofa Markockiego.

Następnie przemawiała Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi. Podkreśliła ona walory turystyczne tego miasta, mówiła o najnowszysch osiągnięciach oraz planach rozwoju w najbliższym czasie. Podkreśliła ogromną dynamikę przemian, które dokonały się w mieście na przestrzeni ostatnich lat. Zachęcała zgromadzonych do odwiedzania Łodzi oraz do włączania jej w skład krajowych produktów turystycznych.

Zgromadzeni wysłuchali też prezentacji dotyczących planowanych w najbliższych latach nowych inwestycjach, które mają jeszcze bardziej podnieść turystyczną atakcyjność Łodzi oraz o staraniach Łodzi o organizację EXPO 2022.

Po przerwie przyszedł czas na wystąpienie prezesa PIT, który zaprezentował sprawozdanie ustępującej Rady Naczelnej z minionej kadencji. Podkreślił w nim, że PIT przeszła zmiany strukturalne, wprowadzone zostały liczne usprawnienia, nowoczesne narzędzia, znacznie obniżono koszty działalności i wprowadzono transparentność finansową. PIT zyskała też wizerunkowo, jest częściej obecna w mediach, wprowadziła nowe kanały komunikacji, w tym profile w mediach społecznościowych.

Paweł Niewiadomski wspomniał o korzyściach bezpośrednich uzyskanych dla członków PIT oraz o sukcesach merytorycznych izby. Mówił o skutecznym lobbingu w sprawie dyrektywy o imprezach turystycznych, korzystnych interpretacjach podatkowych uzyskanych dla branży, sukcesach w sprawie prawa oświatowego, lepszych warunkach wywalczonych dla przedsiębiorców na gruncie europejskim. Dzięki PIT agenci i touroperatorzy nadal mogą sprzedawać ubezpieczenia bez konieczności posiadania licencji brokera ubezpieczeniowego, agenci IATA nie muszą przedstawiać zaudytowanego bilansu oraz posiadać kosztownych gwarancji. (Prezentację sprawozdawczą oraz sprawozdanie z kadencji RN 2012-2016 znajdą Państwo w załączeniu). Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Następnie Małgorzata Chechlińska, przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT przedstawiła sprawozdanie komisji, w którym podkreśliła prawidłowość rozliczeń finansowych i obsługi księgowej w minionej kadencji oraz zarekomendowała absolutorium dla ustępującej Rady Naczelnej.

Sprawozdanie komisji również przyjęto jednogłośnie oraz udzielono absolutorium ustępującym władzom izby. Delegaci pozytywnie rozliczyli poprzednią kadencję władz PIT jednoznacznie oceniając tym samym czteroletnią działalność oraz obrany kierunek zmian w Izbie.

Po sprawozdaniach przyszedł czas na wybór nowych władz. Zgłoszono jednego kandydata na prezesa PIT: Pawła Niewiadomskiego. W swojej prezentacji wyborczej podkreślił on, że rozpoczęte w PIT przemiany były niezbędne w celu ustawienia prawidłowego „kursu” dla izby i że umożliwią one jeszcze skuteczniejsze działania w nowej kadencji. Przypomniał, że turystykę czeka sporo zagrożeń i nowych wyzwań, a że nowe trendy w naszej branży są zarówno szansą jak i zagrożeniem dla przedsiębiorców. Aby im sprostać i wykorzystać prognozowane wzrosty w liczbie światowych podróży, trzeba się odpowiednio przygotować.

Polska Izba Turystyki ma przede wszystkim umożliwiać przedsiębiorcom pełniejsze wykorzystywanie możliwości rynkowych, pomóc sprostać nowym wyzwaniom i wzmocnić pozycję turystyki na arenie polskiej i międzynarodowej. Chce stawiać na jakość i wysoki standard usług tak aby marka PIT wyznaczała na polskim rynku pewną elitarność. Zapowiedział, że PIT będzie się też otwierała na młodych przedsiębiorców i na nowe technologie.

W głosowaniu Paweł Niewiadomski uzyskał 90 głosów na 96 ważnych i został prezesem PIT na kadencję 2016-2020.

Następnie odbyły się wybory do nowej Rady Naczelnej, która składa się z prezesów Oddziałów PIT, reprezentantów Oddziałów wybranych podczas Walnych Zgromadzeń oraz przedstawicieli wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. W tym roku Walne Zgromadzenie wybierało pięciu członków rady. Największą liczbę głosów uzyskali: Paweł Byliński, Ryszard Cetnarski, Krzysztof Góralczyk, Jolanta Kondys-Sikora i Anna Kuś. Wybrano też 11 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Po wyborach nowych władz Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło rekomendację komisji statutowo- programowej w zakresie wytycznych do programu oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian w statucie Izby. Uchwała ta zobowiązuje Radę Naczelną do przygotowania programu działania PIT w oparciu o przyjęte założenia. Zobowiązuje też Radę do przygotowania gruntownej zmiany statutu, z uwzględnieniem konieczności uporządkowania relacji pomiędzy władzami Izby, rozważenia konieczności wprowadzenia sprawnego zarządu oraz do przekształcenia Rady Naczlenej i rozszerzenia jej funkcj jako ciała doradczego. Zmiany przewidują też uporządkowanie kwestii biernego i czynnego prawa wyborczego, zredefiniowanie kategorii członkostwa oraz wprowadzienie mechanizmów integrujących Izbę na poziomie oddziałów i pomiędzy nimi.

Po zakończeniu obrad ukonstytuowały się nowe władze izby. W skład Prezydium wszedł Prezes PIT Paweł Niewiadomski, Wiceprezesi: Grzegorz Chmielewski, Andrzej Kindler i Dariusz Wojtal oraz Skarbnik Jolanta Kondys-Sikora. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Skalska, Wiceprzewodniczącymi zaś: Andrzej Górski i Norbert Kardahs.

Prezes PIT zapowiedział rozszeszenie składu Prezydium, zgodnie z możliwościami nadanymi przez statut. Zaprosił do współpracy osoby, które mają pomysły na lepsze funkcjonowanie Izby oraz są w stanie zadeklarować poświęcenie czasu na pracę społeczną w Prezydium PIT.

Po zakończeniu obrad delegaci i zaproszeni goście bawili się na kolacji integracyjnej w Restauracji Gronowalski & Buddha Pub. Następnego dnia udali się na zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem.

W Radzie Naczelnej nowej kadencji zasiądą:

Prezesi i reprezentanci Oddziałów:

 • Grzegorz Chmielewski (śląski)
 • Remigiusz Dróżdż (pomorski)
 • Karolina Gnusowska-Weiss (wielkopolski)
 • Cezary Kasprowicz (mazowiecki)
 • Andrzej Kołłątaj (łódzki)
 • Roman Mandyna (małopolski)
 • Jerzy Matuszak (kujawsko-pomorski)
 • Janusz Molus (dolnośląski)
 • Wojciech Smieszek (warmińsko-mazurski)
 • Janusz Stanek (zachodniopomorski)
 • Agnieszka Zyzało (podlaski)
 • Bogdan Donke (pomorski)
 • Piotr Hanusek (śląski)
 • Małgorzata Karwat (łódzki)
 • Andrzej Kindler (warmińsko-mazurski)
 • Kamil Kurak (mazowiecki)
 • Eugeniusz Ławreniuk (podlaski)
 • Tadeusz Milik (mazowiecki)
 • Sebastian Nasiłowski (mazowiecki)
 • Ryszard Sikora (małopolski)
 • Dariusz Wojtal (mazowiecki)
 • Bogdan Zwoliński (śląski)

  Wybrani przez Walne Zgromadzenie:

 • Paweł Byliński,
 • Ryszard Cetnarski,
 • Krzysztof Góralczyk,
 • Jolanta Kondys-Sikora
 • Anna Kuś

  W Naczelnej Komisji Rewizyjnej zasiądą:

 • Justyna Dudek
 • Andrzej Grelak
 • Andrzej Górski
 • Norbert Kardahs
 • Ewa Kowalczyk
 • Paweł Lawda
 • Anna Łastowska
 • Jan Sienkiewicz
 • Danuta Skalska
 • Leszek Szyczewski
 • Eugeniusz Tatara

II Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne

W dniach 20 – 22 maja 2016 r. w Augustowie odbędzie się coroczne spotkanie branży turystycznej wraz z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w Polsce.

Tegoroczna IX edycja obejmie następujące wydarzenia:

>> II Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne

>> Konferencja: Kanał Augustowski szlak turystyczny łączący Wschód z Zachodem. Rozwój i promocja transgranicznego produktu turystycznego”

>> Wizyta studyjna na Kanale Augustowskim spływ kajakowy / wycieczka rowerowa Polska Białoruś

Polsko-Białoruskie Forum Turystyczne organizowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną poświęcone zostanie turystycznej promocji Polski.

W trakcie pobytu zaplanowane są dwustronne spotkania branżowe, które umożliwią Państwu prezentację swojej oferty turystycznej białoruskim partnerom. Przewidujemy udział około 40 największych białoruskich touroperatorów. Spotkania odbędą się w formie warsztatów rozmów stolikowych i plenerowych.

Celem konferencji będzie wzmacnianie wizerunku Podlaskiego jako regionu atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjny produkt turystyczny KANAŁ AUGUSTOWSKI.

Potencjał Województwa Podlaskiego tkwi również w jego unikalnym położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie z Białorusią. Konferencja i forum wykorzystają te możliwości do nawiązywania i umacniania międzynarodowych kontaktów gospodarczych i rozwijania turystyki polsko-białoruskiej.

W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poznać transgraniczny szlak turystyczny Kanał Augustowski, jeden z nowych 7 Cudów Polski oraz Szlak Papieski, Złoty Certyfikat POT 2009.

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:
Polska Izba Turystyki (Oddział Podlaski)
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polska Organizacja Turystyczna
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 

 

Nowi w PIT Wielkopolska

Misja Travel, Proxima Travel i Coconut Travel – trzy wyjątkowe biura podróży dołączają do PIT Wielkopolska. Witamy na pokładzie!

logo MisjaTravel

Misja Travel to idealny sposób na pielgrzymkę, wyprawę, wyjazd na mecz lub wycieczkę kulinarną dla siebie i swoich bliskich. Biuro specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów do takich państw jak Włochy, Palestyna, Francja, Portugalia, Hiszpania, Armenia, Gruzja. Stałym elementem oferty są pielgrzymki do Ziemi Świętej, Włoch, Medjugoria czy Fatimy, a także wyjazdy na mecze czołowych piłkarskich klubów (FC Barcelona czy Real Madryt), wyprawy na Syberię, na Kaukaz oraz do Iranu, jak i wycieczki kulinarne.
WWW: http://www.misjatravel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/MisjaTravel/timeline

eps-8

 

 

 

 

 

 

Biuro podróży Proxima Travel ma długoletnie doświadczenie w branży turystycznej, oferującwycieczki wszystkich polskich i niemieckich organizatorów. Lata aktywnej działalności na rynku zaowocowały rzeszą zaufanych klientów, którzy chętnie wracają po więcej, gdy tylko planują wybrać się na wycieczkę swoich marzeń. W biurze podróży Proxima pracują wykwalifikowani fachowcy, którzy doradzą w wyborze oraz rezerwacji wycieczki. Proxima Travel specjalizuje się w organizacji wyjazdów zagranicznych praktycznie w każdy rejon świata, na pierwszym miejscu stawiając jakość i bezpieczeństwo.
WWW: http://www.turystyka-centrum.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/Proxima-Travel-684509288238950/timeline
LOGO
Coconut Travel to osiemnaście lat doświadczenia w organizowaniu wyjazdów we wszystkie zakątki świata połączona z miłością do podróżowania. Od niedrogich wyjazdów wypoczynkowych, aż po ekstremalną turystykę i egzotyczne wyprawy, czy luksusowe wycieczki. Jakość i trafność przygotowywanych ofert gwarantuje doświadczony personel dedykowany do obsługi klientów indywidualnych, grupowych i korporacyjnych. Coconut Travel to przede wszystkim radość z podróżowania i gwarancja satysfakcji z udanego pobytu w każdym regionie świata. Wszystkiemu przyświeca idea, że nic nie wzbogaca życia tak, jak poznawanie innych kultur i obcowanie z różnorodnością otaczającego krajobrazu.
WWW: http://www.coconuttravel.pl/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/CoconutTravelPoland/