Szkolenie z ustawy o VAT

Polska Izba Turystyki wyklucza TUIDo 7 stycznia można zgłaszać udział w szkoleniu dotyczącym zmian w ustawie o podatku VAT. Spotkanie organizowane przez Polską Izbę Turystyki odbędzie się 22 stycznia 2014 r. (10.00-15.00) w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Przypominamy, że zmiany w ustawie o podatku VAT z uwzględnieniem rozliczeń branży turystycznej wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Szkolenie poprowadzi doradca finansowy, p. Jerzy Kuprianowicz, który opowie uczestnikom o zmianach w ustawie, m.in.: o obowiązku podatkowym w podatku VAT, zasadach wystawiania faktur, czy prawie do odliczenia podatku naliczonego. Cały program znajduje się tutaj: Program szkolenia 

Formularz, który należy wypełnić i odesłać na adres biuro@pit.org.pl. do pobrania tutaj: Formularz

Termin zgłoszeń: do 07 stycznia 2014 r. Cena 246 PLN. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (przewidywana liczba uczestników – 15 osób).

 

To był rok wielkiej historii i wielkiej przygody!

Od kwietnia do grudnia bieżącego roku Wielkopolska Organizacja Turystyczna przeprowadzała kampanię promocyjną regionu pod hasłem „Wielkopolska – wielka historia, wielka przygoda”. Komunikacja objęła cztery sztandarowe produkty turystyczne i jak pokazują badania zrealizowane przez firmę BIOSTAT to właśnie z tych produktów odwiedzający korzystali najczęściej.

Wielkopolska - wielka historia, wielka tradycjaW ramach kampanii promowano turystykę kulturalno-historyczną, tradycyjną, kolejową oraz aktywną. Każdy produkt miał własną linię kreatywną. „Otwórz się na historię” to promocja tego, co kształtowało nasz kraj, zabytki, pierwsza stolica Polski. „Wkręć się w tradycję” to zaprezentowanie architektury drewnianej razem ze starymi maszynami oblężniczymi, ale także sposobu życia dawnych Wielkopolan, ich zwyczajów i tradycyjnej kuchni. „Kolej na przygodę” to wyróżnienie atrakcji, jaką są parowozy i kolejki wąskotorowe. Natomiast „Wyskocz na weekend” to podkreślenie możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu w Wielkopolsce.

Według wspomnianych badań to właśnie ten ostatni produkt cieszył się największym zainteresowaniem wśród turystów. Wypoczynek aktywny jako cel przyjazdu do Wielkopolski wskazało 51,9% ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem, które było zrealizowane jeszcze przed startem kampanii, jest to wzrost o 14,5%. Drugim ważnym celem przyjazdu turystów do Wielkopolski jest zwiedzanie, a więc to, co było promowane w ramach produktów tradycyjnego i historycznego. W tym przypadku odnotowany wzrost zainteresowania wśród turystów wynosi 5,6%. Turyści chętniej odwiedzali zabytki (wzrost 3,3%) oraz muzea (wzrost o 16,4%). Zwiększyło się również zainteresowanie imprezami kulturalnymi (wzrost o 3,7%).

– Koncepcja działań, którą przyjęliśmy w kończącej się właśnie kampanii okazała się słuszna. Jak wynika z najnowszych badań, turyści odwiedzający Wielkopolskę są bardzo zadowoleni ze swojego pobytu.– mówi Tomasz Wiktor, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. – Cieszy nas, że turyści kojarzą Wielkopolskę jako nowoczesny, bogaty oraz dynamiczny region z ciekawą historią i zabytkami, gdzie można aktywnie spędzić czas. To dla nas niezwykle ważne, bo potem to oni stają się ambasadorami Wielkopolski wśród swoich znajomych oraz rodziny w kraju i poza granicami – dodaje.

Kampania realizowana przez Wielkopolską Organizację Turystyczną pod hasłem „Wielkopolska – wielka historia, wielka przygoda” jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

więcej: wielkopolska.travel

Wesołych Świąt!!!

Spełnienia marzeń i aby w te Święta udało się Państwu na moment zatrzymać i odpocząć. Wszystkiego najlepszego życzy PIT Wielkopolska

kartka w.elektronicznaPIT

Turystyczne perełki 2013

Wraz z nadchodzącym końcem roku 2013 przszedł  czas na małe podsumowanie tego, co w polskiej turystyce najcenniejsze… Czyli miejsc, które z roku na rok przyciągają miłośników przygód, zwiedzania i wypoczynku na wysokim pozniomie. Takich, które zasłużyły na najwyższe wyróżnienie i otrzymały rekomendacje środowiska turystycznego. Panie i Panowie, przed Wami pro­duk­ty turystyczne, które w 2013 roku otrzymały certyfikat Pol­skiej Or­ga­ni­za­cji Tu­ry­stycz­nej.

pot

SZLAK AR­CHI­TEK­TU­RY DREW­NIA­NEJ – Lau­re­at Zło­te­go Cer­ty­fi­ka­tu POT na naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013.

Uni­ka­to­wy na skalę świa­to­wą szlak obej­mu­je ponad 250 obiek­tów świec­kie­go i sa­kralne­go bu­dow­nic­twa drew­nia­ne­go. Prze­pięk­ne ko­ściół­ki, łem­kow­skie cer­kwie, sta­ro­pol­skie dwory i róż­no­rod­na za­bu­do­wa, to ele­men­ty cza­sów mi­nio­nych, które można po­znać uda­jąc się na sa­mo­cho­do­wy szlak tu­ry­stycz­ny o łącz­nej dłu­go­ści ok. 1500 km. Ukry­te w gę­stwi­nie wsi i mia­ste­czek Ma­ło­pol­ski drew­nia­ne za­byt­ki są ważną czę­ścią dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, baj­ko­we­go świa­ta, do któ­re­go prze­no­si­my się prze­kra­cza­jąc drew­nia­ne progi.

Wię­cej na www.​drewniana.​malopolska.​pl

FE­STI­WAL FILMU I SZTU­KI „DWA BRZE­GI” KA­ZI­MIERZ DOLNY – JA­NO­WIEC N/WISŁĄ – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Jedna z naj­więk­szych im­prez pre­zen­tu­ją­cych od 2007 r. naj­cen­niej­sze pol­skie i za­gra­nicz­ne pro­duk­cje fil­mo­we (pre­mie­ry, filmy roku mi­nio­ne­go, ob­ra­zy o klu­czo­wym zna­cze­niu dla roz­wo­ju świa­to­wej ki­ne­ma­to­gra­fii) oraz spek­ta­kle, wy­sta­wy i wy­da­rze­nia z in­nych dzie­dzin.

Wię­cej na www.​dwabrzegi.​pl

MA­ŁO­POL­SKA WIEŚ DLA SE­NIO­RÓW – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013 

Je­dy­ny kom­plek­so­wy pro­dukt w kraju skie­ro­wa­ny do osób 60+. Od 2012 r. na se­nio­rów czeka 15 sta­ran­nie wy­bra­nych go­spo­darstw wiej­skich. Go­spo­da­rze to lu­dzie otwar­ci, ser­decz­ni, chęt­nie spę­dza­ją­cy czas ze swo­imi go­ść­mi.

Wię­cej na www.​sot.​org.​pl

MU­ZEUM FRY­DE­RY­KA CHO­PI­NA W NA­RO­DO­WYM IN­STY­TU­CIE FRY­DE­RY­KA CHO­PI­NA W WAR­SZA­WIE – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Uni­ka­to­wy na skalę świa­to­wą obiekt tu­ry­stycz­ny w Zamku Ostrog­skich, w któ­rym zgro­ma­dzo­no ponad 7 ty­się­cy eks­po­na­tów, wpi­sa­nych czę­ścio­wo na listę UNE­SCO Me­mo­ry of the World. Otwar­ta w 2010 r. wie­lo­funk­cyj­na in­sty­tu­cja dba o dzie­dzic­two kul­tu­ro­we, kształ­ci wraż­li­wość, pro­mu­je war­to­ści i edu­ku­je.

Wię­cej na www.​chopin.​museum/pl

CEN­TRUM DZIE­DZIC­TWA SZKŁA KRO­SNO – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Otwar­te w 2012 r., pierw­sze i je­dy­ne w Pol­sce in­te­rak­tyw­ne cen­trum tu­ry­stycz­no-kul­tu­ral­ne, pre­zen­tu­ją­ce temat hut­nic­twa szkła i szkla­nej twór­czo­ściw no­wo­cze­snej, atrak­cyj­nej i przy­stęp­nej for­mu­le.

Wię­cej na www.​miastoszkla.​pl

SZLAK KU­LI­NAR­NY ŚLĄ­SKIE SMAKI – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Po­wstał w 2012 r. w celu ochro­ny i pro­mo­wa­nia dzie­dzic­twa ku­li­nar­ne­go wo­je­wódz­twa ślą­skie­go. Stale ro­śnie. Obec­nie swe wy­sma­ko­wa­ne siły po­łą­czy­ło w nim 35 ele­ganc­kich re­stau­ra­cji ho­te­lo­wych, przy­droż­ne karcz­my, małe ro­dzin­ne lo­ka­le.

Wię­cej na www.​slaskiesmaki.​pl

ŚWIĘ­TO SZLA­KU ZA­BYT­KÓW TECH­NI­KI „IN­DU­STRIA­DA” – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Co­rocz­ny fe­sti­wal i głów­ne wy­da­rze­nie Szla­ku Za­byt­ków Tech­ni­ki Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go. Od 2010 r. pro­mu­je dzie­dzic­two prze­my­sło­we re­gio­nu po­przez or­ga­ni­za­cję kil­ku­dzie­się­ciu im­prez w ciągu jed­ne­go dnia.

Wie­cej na www.​industriada.​pl

BA­SE­NY MI­NE­RAL­NE W SOL­CU-ZDRO­JU WRAZ Z ZA­PLE­CZEM HO­TE­LO­WYM W PO­STA­CI HO­TE­LU**** MA­LI­NO­WY ZDRÓJ – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

In­no­wa­cyj­ny kom­pleks łą­czą­cy funk­cje re­kre­acji z lecz­nic­twem uzdro­wi­sko­wym. Prze­zna­czo­ny jest dla wszyst­kich – ku­ra­cju­szy, ludzi ak­tyw­nych za­wo­do­wo, łak­ną­cych wy­po­czyn­ku, ro­dzin z dzieć­mi i se­nio­rów.

Wię­cej na www.​basenymineralne.​pl 

SZLAK PRZY­GO­DY – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Uni­ka­to­wy pro­jekt re­ali­zo­wa­ny na te­re­nie 41 gmin wo­je­wództw świę­to­krzy­skie­go i ma­zo­wiec­kie­go. Obej­mu­je 850 km wy­zna­czo­nych i ozna­ko­wa­nych tras – pie­szych, ro­we­ro­wych i sa­mo­cho­do­wych, oraz 100 naj­cie­kaw­szych kul­tu­ro­wo, przy­rod­ni­czo i po­znaw­czo miejsc po­łą­czo­nych w ob­sza­ry te­ma­tycz­ne.

Wię­cej na www.​szlakprzygody.​eu

„TU­RY­STY­KA KO­LE­JO­WA TURKOL.​PL” – MAR­KO­WY PRO­DUKT TU­RY­STYCZ­NY TURKOL.​PL – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Za­pro­sze­nie do wspa­nia­łe­go świa­ta przy­go­dy dla ca­łych ro­dzin w for­mie wy­cie­czek spe­cjal­ny­mi po­cią­ga­mi, po­łą­czo­nych z atrak­cja­mi w trak­cie prze­jaz­du oraz w miej­scach do­ce­lo­wych. Więk­szość wy­jaz­dów za­czy­na się na dwor­cu Po­znań Głów­ny.

Wię­cej na www.​turkol.​pl

WY­BIERZ KA­LISZ NA WEEK­END – Lau­re­at Cer­ty­fi­ka­tu POT za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny w roku 2013

Zna­ko­mi­ta ofer­ta dla miesz­kań­ców naj­star­sze­go mia­sta w Pol­sce i tu­ry­stów w każ­dym wieku, chcą­cych po­znać Ka­lisz w at­mos­fe­rze wy­śmie­ni­tej za­ba­wy, na czte­ry różne spo­so­by.

Wię­cej na www.​kalisz.​pl

WY­RÓŻ­NIE­NIA:

PARK SO­LAN­KO­WY W INO­WRO­CŁA­WIU – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Słyn­ny z prze­pięk­nych dy­wa­nów kwia­to­wych oraz jed­nej z nie­licz­nych w Eu­ro­pie tężni so­lan­ko­wych. Na­sy­co­na jodem oaza zie­le­ni wto­pio­na w za­byt­ko­wą at­mos­fe­rę ni­zin­ne­go uzdro­wi­ska.

Wię­cej na www.​inowroclaw.​pl

BU­KO­VI­NA HOTEL SPA – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Luk­su­so­wy kom­pleks po­ło­żo­ny w samym sercu Tatr za­pra­sza do fa­scy­nu­ją­cej po­dró­ży w świat re­lak­su. To otwar­ty w 2008 r. naj­więk­szy w Pol­sce ze­spół ba­se­nów ter­mal­nych.

Wię­cej na www.​bukovina.​pl

OD­KRYJ RZEKĘ WISŁĘ – DI­SCO­VER WISŁA RIVER – Wy­róż­nie­nie w kon­kur­sie za naj­lep­szy pro­dukt tu­ry­stycz­ny 2013

Pro­jekt obej­mu­je rejsy wy­ciecz­ko­we po kró­lo­wej pol­skich rzek na tra­dy­cyj­nych drew­nia­nych ło­dziach „py­chów­kach” z pro­sto­kąt­nym ża­glem. Dla za­ło­gan­tów moc nie­spo­dzia­nek, m.​in. de­gu­sta­cję łu­rzyc­kiej kuch­ni.

Wię­cej na www.​discoverwislariver.​pl

PIT interweniuje w MF

Polska Izba Turystyki wyklucza TUI„Szykuje się wielkie zamieszanie w rozliczeniach VAT za usługi turystyczne. Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia sparaliżują działalność biur podróży” – donosi serwis internetowy Turystyka.rp.pl.

„Ministerstwo popełniło poważny błąd. Jeśli go szybko nie naprawi, grozi nam paraliż podatkowy” – powiedział redakcji Paweł Niewiadomski, prezes PIT

Interwencja PIT w Ministerstwie Finansów była natychmiastowa. Polska Izba Turystyki wystosowała list do Janusza Cichonia – Sekretarza Stanu oraz Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów.

Zwraca w nim uwagę na zasadnicze błędy we wchodzących w życie z dn. 1 stycznia 2014 r. przepisach ustawy nowelizującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie proponowanych regulacji jest zaprzeczeniem motywów wprowadzenia systemu VAT marża do polskiego i unijnego porządku prawnego. W tej sytuacji PIT zwróciła się do Min. Finansów o podjecie pilnych prac legislacyjnych, które doprowadziłyby do zachowania po 31 grudnia 2013 r. obecnie obowiązującego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług turystycznych opodatkowanych według procedury VAT marża.

Pełną treść listu znajdziesz tutaj: List do Ministerstwa Finansów