Prawa Pasażera

Prawa Pasażera

I. Informacje dotyczące lotów i rezerwacji

Każdy pasażer dokonujący rezerwacji za pośrednictwem biura podróży działającego na terenie Unii Europejskiej ma prawo do uzyskania obiektywnych i dokładnych informacji. Biuro podróży zobowiązane jest dostarczyć pasażerowi informacje pochodzące z komputerowego systemu rezerwacyjnego, a w szczególności: informacji o innych dostępnych możliwościach podróży w oparciu o następujące kryteria:

• rejsy bezpośrednie,
• rejsy z międzylądowaniami, bez konieczności przesiadki,
• rejsy z przesiadkami;
• wszystkie taryfy oferowane przez różnych przewoźników, zgodnie z wyświetleniem.

Na prośbę pasażera, biuro podróży musi mu udostępnić informacje znajdujące się w systemie komputerowym lub umożliwić widok z ekranu lub zezwolić na wydrukowanie znajdujących się na nim informacji.

Jeżeli bilet został zarezerwowany przez biuro podróży lub bezpośrednio przez linie lotnicze, zarówno biuro podróży jak i linie lotnicze muszą przekazać pasażerowi wszelkie, dostępne w systemie komputerowym, informacje na temat:

• tożsamości przewoźnika lotniczego, który będzie faktycznie świadczyć usługi, jeśli w bilecie wskazany jest inny przewoźnik;
• przesiadek w czasie trwania podróży;
• postojów na trasie podróży;
• transferów pomiędzy lotniskami w czasie trwania podróży.

II. Informacja dotycząca praw pasażerów w przypadku znacznego opóźnienia lub odwołania lotów bądź odmowy przyjęcia na pokład

Niniejsza informacja stanowi wymóg zawarty w Rozporządzeniu WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

Zastosowanie

Poniższe zasady mają zastosowanie:

• w przypadku rejsów rozpoczynających się na terytorium UE a także lotów obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego Wspólnoty odlatującego z lotniska w państwie trzecim do portu lotniczego w UE (chyba, że pasażer otrzymał określone korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim);
• pod warunkiem, że pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot i zgłosi się do odprawy w określonym czasie;
• odnośnie anulacji rejsów: w przypadku odwołania wcześniej planowanego rejsu, na który co najmniej jedno miejsce zostało zarezerwowane;
• wobec pasażerów podróżujących na podstawie taryfy dostępnej bezpośrednio lub pośrednio dla wszystkich osób lub na podstawie biletów wystawionych w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego;
• kiedy jesteśmy przewoźnikiem obsługującym rejs.

Opóźnienie

Jeżeli spodziewamy się, że rejs będzie opóźniony w stosunku do planowanego terminu wylotu:

(a) o dwie lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu do 1500 km lub mniej; lub
(b) o trzy lub więcej godzin w przypadku rejsów o zasięgu między 1500 km a 3500 km; lub
( c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu przekraczającym 3500 km.

Bezpłatnie zaoferujemy Państwu:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.
• Jeżeli spodziewany czas wylotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień później niż pierwotnie planowano, oprócz wymienionych powyżej świadczeń pasażerowi zostanie zapewnione również (w zależności od dostępności):
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot,
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Jeżeli w przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż pięć godzin, pasażer podejmie decyzję o rezygnacji z podróży, będzie miał prawo do: pełnego zwrotu zapłaconej kwoty za bilet, zwrotu za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.

Odwołanie rejsu

W przypadku odwołania rejsu, pasażerowi przysługują następujące świadczenia:

I. Prawo wyboru pomiędzy:

(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

III. W przypadku zmiany planu podróży w związku z odwołaniem rejsu i kiedy oczekiwany termin odlotu nowego rejsu ma nastąpić co najmniej o jeden dzień póżniej w stosunku do planowanego wylotu odwołanego rejsu, pasażer ma również prawo do:

• zakwaterowania w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transferu między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

IV. Pasażer ma prawo do rekompensaty w wysokości:

(a) 250 EUR w przypadku rejsów o zasięgu do 1 500 km;
(b) 400 EUR w przypadku rejsów o zasięgu między 1 500 a 3 500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu większym niż 3500 km.

Powyższe odszkodowanie nie obowiązuje jeżeli:

• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu co najmniej dwa tygodnie przed planowym terminem odlotu lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu, lub
• pasażer został poinformowany o odwołaniu rejsu w terminie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży pozwalającą na wylot nie więcej niż jedną godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu, lub
• jeżeli zostanie dowiedzione, że odwołanie rejsu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków by temu zapobiec.

Wysokości powyższych kwot są zmniejszane o 50% w sytuacji, kiedy zaproponowane terminy podróży zawierają się w ramach czasowych określonych w powyższym akapicie „Opóźnienie”.

Odmowa przyjęcia na pokład w wyniku przyjęcia większej liczby rezerwacji niż miejsc w samolocie

Odmowa przyjęcia na pokład to odmowa przewozu pasażera danym rejsem wydana przez przewoźnika, mimo że pasażer zgłosił się do wyjścia do samolotu zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami (w paragrafie „Zastosowanie”), z wyjątkiem sytuacji gdy istnieją uzasadnione podstawy odmowy przyjęcia pasażera na pokład, np. ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa oraz niewystarczających dokumentów podróżnych.

Zanim przewoźnik odmówi pasażerowi przyjęcia na pokład, może wezwać osoby chętne do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na uzgodnionych warunkach.

Jeżeli liczba osób chętnych do rezygnacji z przelotu jest niewystarczająca i przewoźnik odmówi przyjęcia na pokład pasażerowi wbrew jego woli, otrzyma on rekompensatę w wysokości:
(a) 250 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu 1500 km lub mniej;
(b) 400 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu między 1500 a 3500 km;
(c ) 600 EUR w przypadku wszystkich rejsów o zasięgu powyżej 3500 km.

Jeżeli zaoferowano pasażerowi zmianę trasy podróży i w związku z tą zmianą czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, odszkodowanie ulega zmniejszeniu o 50%, zgodnie z informacjami zawartymi w rodziale „Opóźnienie”.

Podstawą do określenia odległości jest ostateczny cel podróży, do którego przybycie będzie opóźnione względem wcześniej planowanego. Odległości są mierzone metodą trasy po ortodromie.

Pasażer otrzyma dodatkowo:

I. Prawo wyboru pomiędzy:
(a) pełnym zwrotem zapłaconej kwoty za bilet, zwrotem za nie zrealizowaną część lub części podróży oraz za zrealizowaną część lub części podróży jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży.
(b) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie; lub
(c ) zmianą planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, w zależności od dostępności miejsc.

II. Dodatkowo, pasażer otrzyma bezpłatnie:

• posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania; oraz
• zakwaterowanie w hotelu w przypadku konieczności spędzenia jednej lub więcej nocy w oczekiwaniu na lot oraz
• transfer między lotniskiem a miejscem zakwaterowania oraz
• możliwość skorzystania z teleksu lub faksu, telefonu lub poczty elektronicznej.

Obniżenie klasy podróży

Jeżeli pasażerowi przydzielono miejsce w samolocie w klasie niższej niż klasa, w której kupił bilet, pasażer ma prawo do zwrotu określonej procentowo kwoty od taryfy właściwej dla danego odcinka podróży. Prawo to nie ma zastosowania wobec pasażerów podróżujących w klasie niższej zgodnie z własnym życzeniem.

Pasażer otrzyma zryczałtowaną kwotę obliczoną na podstawie odległości lotu. W przypadku, gdy pasażer nie zaakceptuje zaproponowanych warunków, może oddać bilet do naszego działu zwrotów w celu dokładnego obliczenia jego wartości. Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym najbliższym biurem.

Informacje obowiązkowe zgodnie z Artykułem 16 Rozporządzenia (WE) 261/2004

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących egzekwowania niniejszego rozporządzenia, pasażer może zwrócić się do: Austriackiego Federalnego Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii
E-Mail: fluggastrechte@bmvit.gv.at
Tel +43 1 7116265/9204
Pon-czw 09.00-12.00
Faks +43 1 7116265/9699

III. Odszkodowanie w razie wypadku

Pasażerowie podróżujący linią lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej otrzymają w razie wypadku pełne odszkodowanie, niezależnie od miejsca wypadku, a także w razie konieczności zaliczki na pokrycie nagłych potrzeb.

• Nie istnieją ograniczenia dotyczące odpowiedzialności finansowej ponoszonej przez linię lotniczą zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej w razie śmierci, zranienia lub innego uszkodzenia ciała pasażera. Innymi słowy, nie istnieje górna granica roszczeń, które mogą zostać wniesione.
• Linia lotnicza powinna wypłacić zaliczkę w celu udzielenia pomocy w nagłej sytuacji kryzysowej nie później niż w terminie 15 dni od dnia ustalenia osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania. Zaliczka w przypadku śmierci nie powinna wynosić mniej niż 15 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (około 20 000 EUR) na jednego pasażera.
• W celu przyspieszenia procesu załatwiania mniejszych roszczeń, do wysokości 100 000 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (ok. 130 000 EUR), linia lotnicza zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej może ograniczyć lub wykluczyć swoją odpowiedzialność, jeżeli szkoda została wyrządzona (w całości lub w części) przez zaniedbanie rannego lub zmarłego pasażera.

IV. Podróż samolotem jako element imprezy turystycznej

Pasażerowie podróżujący w ramach zorganizowanej wycieczki lub imprezy wakacyjnej zakupionej na terenie Unii Europejskiej powinni otrzymać od organizatora dokładne informacje na temat swojej podróży. Korzystają oni również z przejrzystych praw dotyczących realizacji umowy.

• Broszura organizatora musi zawierać jasno i precyzyjnie określone informacje dotyczące celu podróży, trasy i wykorzystywanych środków transportu. Informacje zawarte w broszurze są wiążące dla organizatora.
• Przed wyjazdem, organizator musi dostarczyć na piśmie informacje dotyczące czasu i miejsc postojów oraz połączeń transportowych.
Konsument ma prawo do przeniesienia swojej rezerwacji na inną osobę.
• Cena określona w umowie nie może zostać zmieniona, chyba że warunki wyraźnie przewidują taką możliwość.
• Organizator ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek niedotrzymanie warunków umowy, zatem problemy związane z przelotem powinny być rozwiązywane bezpośrednio z organizatorem. Organizator imprezy turystycznej będzie kontaktować się z linią lotniczą w imieniu pasażera.

Egzekwowanie praw pasażera

Powyższe prawa pasażerów zostały określone bezpośrednio przez prawo UE lub państwowe przepisy wdrażające dyrektywy UE. Zatem linie lotnicze, biura podróży, touroperatorzy i wszystkie inne firmy zaangażowane w świadczenie transportu lotniczego muszą ich przestrzegać.

• Pierwszą rzeczą, jaką pasażer powinien zrobić, to skontaktować się z linią lotniczą lub organizatorem imprezy turystycznej.
• Jeżeli pasażer jest przekonany o nieprzestrzeganiu przepisów, może skontaktować się z właściwym organem państwowym odpowiedzialnym za transport lotniczy lub urzędem ochrony konsumentów (jeżeli są dostępne, dane zostaną podane poniżej).
• W przypadku poniesienia przez pasażera szkody na skutek naruszenia prawa Wspólnoty, pasażer może podjąć prywatne działania prawne w sądach krajowych.
• Organizacje konsumenckie mogą również udzielać porad oraz pomocy.
• Pasażer może również poinformować Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej o odpowiedzi przewoźnika udzielonej na jego skargę (Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruksela, faks (32-2) 299 10 15, e-mail: tren-aprights@cec.eu.int).

V. Inne prawa

Transport lotniczy jest przedmiotem umowy, która generuje pewne prawa dla pasażerów. Pasażer powinien poprosić linię lotniczą lub biuro podróży o jej kopię.

Na podstawie umów międzynarodowych, linia lotnicza jest odpowiedzialna za szkody spowodowane opóźnieniem, chyba że udowodni, iż dołożono wszelkich starań aby szkody uniknąć lub podjęcie takich działań było niemożliwe. Linia lotnicza jest również odpowiedzialna za utratę lub uszkodzenie bagażu. W celu uzyskania informacji na ten temat, należy skontaktować się z linią lotniczą lub biurem podróży.

Tak wyglądała Noc Kupały

21 czerwca tysiące lampionów usłały niebo nad Poznaniem. Najkrótsza noc w roku, czyli Noc Kupały ściągnęła nad Wartę wielotysięczną publiczność z Polski i zagranicy. Główne miasteczko imprezy ulokowano przy moście B. Chrobrego. Stanęła tam scena, punkty gastronomiczne i nie zabrakło warsztatów tematycznych i atrakcji nawiązujących do tradycji i sztuki. Wszyscy w piknikowej oprawie oczekiwali godziny 22:00 i wypuszczenia pierwszych lampionów w powietrze. Zanim jednak do tego doszło, potężny, poznański festyn rozkręcał się w najlepsze.

Piter

Nowa ustawa o usługach turystycznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ma przygotować nową ustawę o usługach turystycznych. O zgodę na sporządzenie dokumentu ministerstwo zwróciło się już do rządu – ujawniła minister Katarzyna Sobierajska na XXV Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Turystyki w Warszawie.

zenie Polskiej Izby Turystyki26 czerwca w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki (III Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki).

Pierwszą część posiedzenia z udziałem zaproszonych gości zdominowały kwestie systemu zabezpieczeń i niezbędnych zmian dot. ustawy o usługach turystycznych, która są kluczowe do ewentualnego wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Przybyłych gości powitał Prezes PIT Paweł Niewiadomski, który zaprezentował działania Izby z uwzględnieniem otoczenia ekonomicznego i politycznego oraz podsumował sytuację branży.

Podkreślał, że rok 2012 nie był łatwym rokiem dla branży turystycznej, której kształt formowało spowolnienie gospodarcze, pogłębiający się kryzys, a także zamieszki społeczno-polityczne w wielu wakacyjnych kierunkach. Głównym problemem okazała się jednak seria plajt biur podróży i linii lotniczych.

– Na tle tych wydarzeń mieliśmy do czynienia z próbą wprowadzenia nowych przepisów – podkreślał Niewiadomski, wskazując na drastyczne podniesienie minimalnych sum gwarancyjnych, które według jego szacunków dotyczyć będą blisko 73 procent organizatorów turystyki.

Odnosząc się do zagadnienia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego prezes PIT stwierdził, że w pierwszej kolejności Ministerstwo Sportu i Turystyki powinno skoncentrować się na dostosowaniu do nowej sytuacji ustawy o usługach turystycznych.

W odpowiedzi minister Katarzyna Sobierajska podziękowała Izbie za aktywność w pracach na rzecz zmian w polskim prawie dot. turystyki i przedstawiła obecne plany Ministerstwa w tym zakresie oraz obiecała przygotowanie nowej ustawy o usługach turystycznych.
– Zwróciliśmy się do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu o zgodę na przygotowanie nowej ustawy o usługach turystycznych, nie nowelizację obecnej – powiedziała.

Niewiadomski pytał również, czy w związku z podniesieniem organizatorom turystyki obciążeń, jak sumy gwarancyjne, czy składki na fundusz, ministerstwo nie obawia się przenoszenia się firm za granicę, gdzie poziom zabezpieczeń jest niższy. Jako przykład podał Rumunię, gdzie niezależnie od wielkości przychodów, organizator ma zabezpieczenie w wysokości 50 tysięcy dolarów. Chwilę później Katarzyna Sobierajska dała do zrozumienia, że MSiT , a także Ministerstwo Gospodarki mają ten problem na uwadze.

Obrady rozpoczęły się w pierwszym terminie. Po wystąpieniu p. Mehmeta Orhuna Eskici, założyciela grupy Vistula, w skład której wchodzi SGTiR ,wybrano Prezydium w składzie: Piotr Hanusek – Przewodniczący, Anna Kuś i Jerzy Matuszak – Wiceprzewodniczący oraz Anna Łastowska – Sekretarz

W drugiej części posiedzenia Paweł Niewiadomski przedstawił szczegółowe sprawozdanie Rady Naczelnej PIT z działalności PIT  za okres od 13 maja 2012 r. do 12 maja 2013 r. Następnie wiceprzewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Jarosław Grabia zaprezentował sprawozdanie NKR. Obydwa sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów. Delegaci zatwierdzili też budżet Izby na 2013 r., który przedstawiła Skarbnik Izby Jolanta Kondys-Sikora.

Tytuł członka honorowego w uznaniu zasług dla Izby otrzymali Alojzy Hamerski, Stanisław Piśko i Józef Ratajski.

Piter, (na podst. mat.: rp.pl)

Działo się trochę…

W przeddzień rozpoczęcia letniego sezonu turystycznego postanowiliśmy zebrać w kilku punktach to nad czym m.in. pracowaliśmy w tzw. minionym roku szkolnym. Bez wątpienia był to bardzo pracowity okres dla Oddziału Wielkopolskiego.
Naszym firmom członkowskim i partnerom dziękujemy za wsparcie w kształtowaniu polskiego rynku turystycznego. Za niebanalne pomysły na wakacje, ciągłe podnoszenie standardów oraz za to, że nikt tak, jak Wy nie zna się na dostarczaniu marzeń Waszym Klientom. Pozdrawiamy!

Concordia Design. Spotkanie po Radzie Naczelnej PIT w Poznaniu

Concordia Design. Spotkanie po Radzie Naczelnej PIT w Poznaniu

  • W październiku Wielkopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki jest gospodarzem Rady Naczelnej. Po merytorycznej debacie zorganizowanej na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbywa się nocne zwiedzanie Zamku Cesarskiego. Pilotuje je Jan Mazurczak, Dyrektor Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Następnie delegaci przenoszą się na kolację do restauracji w Concordia Design. Podczas Rady ma miejsce prezentacja strony internetowej oddziału.
  • W Brukseli spotyka się Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej. To pierwsze posiedzenie delegatów poświęcone europejskiemu incoming`owi. W gronie przedstawicieli pięciu państw zasiada prezes Wielkopolskiego Oddziału PIT Karolina Gnusowska – Weiss.
  • Prezes PIT Wielkopolska uczestniczy w prezentacji berlińskiego lotniska BER Berlin International Airport im. Willego Brandta podczas Roadshow w Poznaniu.
  • W witrynie internetowej oddziału (wielkopolska.pit.org.pl) pojawiają się publikacje o działaniach i produktach członków oddziału.
  • Prezes Karolina Gnusowska – Weiss bierze udział w debacie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tematem dyskusji jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Cel konferencji to także przedstawienie problemów i potrzeb rozwojowych Wielkopolski oraz podsumowanie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  • Do naszego grona dołącza biuro podróży Kiribati Club, które proponuje swoim klientom podróżowanie do miejsc spoza katalogów. Ich sylwetkę opisujemy na łamach naszej witryny. Jeszcze raz witamy na pokładzie.
  • W ramach współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną uczestniczymy w licznych spotkaniach poświęconych promocji miasta. Publikujemy artykuły nt poznańskiej edycji „Poznań za pół ceny” oraz „Nocy Muzeów”.
  • Uczestniczymy w objętych patronatem PIT, „Travel Camp`ach – cyklicznych spotkaniach turystyki z biznesem internetowym”. Po relacji z eventu umieszczonej na naszej stronie, Camp organizuje spotkanie w Poznaniu.
  • Podejmujemy również współpracę z Katedrą Usług w Turystyce Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wskutek czego powstaje cykl artykułów nt negocjacji biznesowych w kulturach świata: „Od Alaski po Kamczatkę. Różnice międzykulturowe w biznesie”. W kolejnych etapach miałyby odbyć się szkolenia o tej tematyce dla członków Izby oraz szerszej publiczności.
  • Następnie Prezes PIT Wielkopolska uczestniczy w targach Travel & Vacation 2013 w kanadyjskiej Ottawie. Ekspozycji towarzyszy konferencja pod hasłem: „Poland as an attractive tourist destination – open yourself to new possibilities”. W ramach spotkania polscy specjaliści prezentują walory naszego kraju i opowiadają dlaczego warto spędzić swój wypoczynek w Polsce. Swoje prelekcje poza PIT Wielkopolska przedstawiają przedstawiciele polskiego biznesu, władze regionalnych organizacji turystycznych oraz reprezentanci biur podróży. Celem projektu jest promocja polskiej gospodarki na rynkach priorytetowych Ministerstwa Gospodarki.

To oczywiście nie wszystko, ale wrodzona skromność nie pozwala nam się dłużej chwalić:) Przyjemnych, lecz przede wszystkim bezpiecznych wakacji życzy zespół PIT Wielkopolska z Piterem na czele:)

 

 

 

Walne Zgromadzenie PIT

26 czerwca w Warszawie odbędzie się XXV Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki (III Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki). W spotkaniu zwołanym przez Radę Naczelną Izby weźmie udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Minister Katarzyna Sobierajska.

Podczas WZD – w pierwszej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości – omawiana będzie kwestia systemu zabezpieczeń i niezbędnych zmian dot. ustawy o usługach turystycznych i ewentualnego wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Słowo wstępne wygłosi Prezes Izby Paweł Niewiadomski, następnie przewidziana jest dyskusja.

Walne Zgromadzenie będzie miało miejsce w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie, ul. Stokłosy 3. i rozpocznie się o godz. 11.45 (I termin), 12.15 (II termin).

Porządek obrad

Regulamin obrad